Lo gayter del Llobregat (1858)LO GAYTER DEL LLOBREGAT.


____________________


LO

GAYTER DEL LLOBREGAT.


POESIAS

DE

D. JOAQUIM RUBIÓ Y ORS.

___

SEGONA EDICIO

Corretgida y considerablement
aumentada.


Mercé del paubre trobador.
 Gauselm Faidit.
barcelona
Libreria de Joseph Rubió,
Baixada de la presó,
__
1858.

____________________________
Es propietat del Autor.
____________________________________________________________________________
Barcelona: Estampa de Vicens Magriñá, carrer del Arch de
Sant Silvestre, número 4.—1858.

ÍNDICE.
____
Pag.
Prólech de la primera edició V
Al Lector 13
A Catalunya 17
Mos cantars 29
Barcelona 33
Amors que matan 45
Sa mirada. A. E. Ll. 49
Lo compte Jofre 53
Tristesa de una nina 61
Lo Gayter del Llobregat 65
Paraulas de consol 69
Cansó de amor 73
A una cega 75
La nit de S. Joan 81
A una nineta que me demanava versos 87
La flor y lo papalló 91
Al Llobregat 93
Fantasia 99
Lo compte Borrell II 103
Dolors y Consols 109
Lo Franch y lo Beduhí 115
Cansoneta 119
A una morera 123
Anyorament 125
Consell fora de temps 131
Lo hivern 133
Desitg 137
A unas ruinas 141
Penas y remeys 147
Si jo fos mágich! 149
Fe, esperansa y amor 153
Romans 155
Cansoneta 2 161
A M. R. en sos dias 163
A donya Isabel II 167
Traducció de V. Hugo 175
Un cor de filla 177
Cansó de infant 183
A la nineta de Port 187
A *** despres de una lectura de Silvio Péllico 191
Confiansa en Deu 195
La nineta del Besós 199
A las hermosas 207
Retorn á la poesia 211
Esperansas mal-logradas 215
La reyna del torneig 223
A la poesia 227
Sonetos 231
Al llim. S. D. Joaquim Lluch, en lo dia que fou consagrat bisbe de Canarias 233
La rosa y lo rossinyol 237
Traducció de una oda de V. Hugo 241
Los plants de la Castallana 245
A la hermita de Miramar 253
D. Joan lo cassador 257
Lo Gayter á la Nina del Llobregat 265
A la mort del jove artista D. Vicens Cuyás 267
La Rival de las flors 273
A Donya Josepa Msssanés en sos dias 287
Lo lay del Joglar 291
Postas de sol 295
A ma cabanya 317
Roudor de Llobregat, ó sia los catalans en Grecia. Poema épich en tres cants 327
Notas 389
fi del índice