BIBLIOTECA DEL DIARI CATALÁ.

ILIADA


POEMA EN XXIV CANTS


traduhit en prosa catalana

per
BARCELONA.
————
ESTAMPA DE LEOPOLDO DOMENECH.
carrer de basea, 30, principal.
1879.
ÍNDICE.

____

Plana Plana

Cant i
Cant ii
Cant iii
Cant iv
Cant v
Cant vi
Cant vii
Cant viii
Cant ix
Cant x
Cant xi
Cant xii

3
16
34
44
56
75
87
98
110
125
137
155

Cant xiii
Cant xiv
Cant xv
Cant xvi
Cant xvii
Cant xviii
Cant xix
Cant xx
Cant xxi
Cant xxii
Cant xxiii
Cant xxiv

165
182
193
209
227
243
256
265
276
289
300
319

______


ADVERTENCIA.
_____

 Tantas son las erratas d' imprempta estampadas en aquest volum, cosa gens estranya en una publicació feta en un diari, que hem desistit d' esmenarlas per medi d' una fé d' erratas.
 La major part, ab tot, no son de gran entitat, puig consisteixen en cambis ó excés de lletras en noms propis de personatjes, comarcas, ciutats, legions, etc, que 'l bon criteri del lector esmenará fácilment.
 Los descuits que sí creyem convenient esmenar, son los següents:
 En la plana 26, ratlla 16, desprès de la paraula «colomas;» deu afegirshi:
 «altras de Coronea, de la fértil Hariarte; altres de Platea;»
 En la plana 30, ratlla 37, després de «Tentredon,» deu llegirse:
 «mana als»
 En la plana 40, ratlla 8, després de «gloriosíssim,» deu llegirse:
 «grandíssim»