Les Tragedies de Séneca/Ethebaris

Sou a «Ethebaris»
Les Tragedies de Séneca
Sèneca
(traduït per Antoni de Vilaragut i Visconti)
(1914)
La terça Tregedia de Senecha la qual es intitulada de Edipus he es fundada breumet en la seguet istoria.


La terca Tregedia es de thebayda en la qual diu que Edipo pres sa mare iocasta p muller de que nach dos fills he dos filles Etiocle, he polimides, he antigona, he ysmenes, he p aquest peccat lo dit Edipus se exorba hemenaual antigona he parlant abella diu.


EDIPUS

Jo non veig lo jorn lo qual viu lo meu peccat.


EDIPO

Qui que axi com la vista es part de la vida que axi la ceguedat es part de la mort he p ço diu Edipus tens part de la mort prin tota la mort.


EDIPO

Jo he conegut la mia fatal influencia pus presta a crueltat que a fer coses piadoses he donchs com es axi que la mia filla sia axi piadosa la natura mia se regira en ley noua he contraria he los rius se tornaran a la sua font contra la costumat cors de natura.


EDIPO

Tu filla mia fas peccat ab bona intençio que per longatme la vida perlongues la pena agues digne de mort.

EDIPO

Qui edipo Antigona tu nom pots leuar la mort que la mort en tot loch es he tot hom pot leuar a tot hom la vida mes no la mort.


EDIPO

No es virtut tembre la vida mes es virtut ne fugir a la adversa fortuna per menyspreu tembre o desiiar la mort la vna cosa he laltra es de home pahoruch he themeros, no tem la mort aquell que no la desiia, ni aquell que el mal no pot vltra crexer he es posat en loch segur, he tal es dit home fort car vsa de la aduersitat en tot son profit ab virtud de gran fortalesa.

PARLA JOCASTA

Diu jocasta a sos fills he nets, cert es que polimices tem a tu he tu a ell he yo tem ab duyi que nos maten, perque desiges la batalla fraternal hon es millor esser vençut que matar ton frare.


JOCASTA

As tu coratge de vmplir tebe de sanch he de flames tan cruels, dur he cruel cor poseheix.


EDIPO

Greu cosa es tenir cadira Real ab seruitut.

La fi de la inçerta victoria esta tostemps en loch dubtos per tal que lo deu de la batalla en tota batalla pose dues parts inçertes a victoria no obstant que sien ineguals quant a les armes he ala causa de la batalla.


PARLA POLINIÇE

Aquell que tem ser ho dios no vol Regnar p que deu fahedor del mon ajusta ensemps de sots mesos he regnar, he yo creu que sia de gran potencia Real fer los hodiosos hobedients, Perque pus liçita cosa es exarcir la yra en los hodiosos que en los amats, E maior Rey apar aquell que es hodios sens que no es el amat dels seus, Car lo qui vol esser amat dels seus deu regir ab flacha ma.

Aquestes sentencies senblen veres mes segons la raho son falses, que null Imperi maluat he inich pot durar lonch temps, que moltes vegades son gitats del Regne he çerquen altre que nulls sapia Regnar he Regir.