Obras del poeta valenciá Ausias March/Si Deu del cos la mia arma sostráut

Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Si Déu, del cors, la mi·arma sostrau.


 XXXIII.

Si Deu del cos la mia arma sostráut
no 'm planyerán sinó mos cars parents
car mos amants no 'm son tan benevolents
qu' en aquell cas no 'ls calga dir ploráu
escas lloguer es dat á mon treball
com no só plant de pena sostenguda
é si rahó no pot ser coneguda
culpa no 'm han pus bon voler los call.

E d' açó 'm planch é quedament treball
é dins mi plor é calle com á mut
y firme cell qui 'm degra ser escut
trencant mon cor é crit de mi no sall.
Est es amor qui 'm trenca lo pensar
que per null temps seré per vos amat
é per açó jo 'm trob desesforçat
car tot afaig porta en vos l' esperar

Dels amadors me vull ben informar
si es amor en desesperat cor,
é si es viu perquè de fet no mor
com per amor no pot amor mostrar.
No diré pus, mes contemple cascú
l' estat d' aquell qui en tal cas se véu,
mes guay de mi que tot lo cas es méu
doncns no déu fer que no 'm plore algú.

Los mals d' amor son pochs al juhí comú
car en pochs cáu aquesta passió
é tal dolor no la sent la rahó,
sinó á si no pot jutjar algú.
Aquell coneix la dolor de la mort
que en forca es esperant rebre volta,
cell qui á bé la vida en delits volta
de tal dolor no pot fér bon report.

Es verijat si part am en recort
que mólts passats morir ne sostengueren
coneixerém quanta dolor hagueren
pus que morir los fon millor soport.
Sens causa gran null acte gran se fá
perçó cascú pot haver coneixença
que 'l hom havent d' amor poca temença
tant ardiment gran dolor li portá.

Metge en lo mòn saber no li bastá
sentir lo mal que lo malalt soferta
mes per senyals en la part descuberta
porá jutjar l' hom en quin punt está.
En axí pren al hom d' amor poncell
no pot sentir passió mes veu l' acte
d' aycell qu' en sí porta lo gran caracte
d' amor que may contra sí vol consell.

Si com empeny ballesta lo quadrell
aytant com pus la sua força basta
la voluntat del hom é dona casta
tant quant amor sa força está en ell;
en contra amor no valguè saviesa
sinó Davit s' en fóra ben defés
savis mòlts no hagueren tant empres
si contra amor valgès alguna empresa.

 Tornada.

Plena de seny, per no esser entesa
la mia amor porá escapar sens mérit
é sabme grèu com no hauran demerit
per mon parlar no fahent laus palesa.