Cansons de la terra - Volum IV


CANSONS
DE LA TERRA


CANTS POPULARS CATALANS
COL-LECCIÓ PREMIADA EN LA EXPOSICIO DE VIENA DE 1873
y publicada
PERVOLUM QUART.


BARCELONA
D' ALVAR VERDAGUER
RAMBLA DAVANT DEL LICEO, N. 7
     PARIS
     MAISONNEUVE & C.
     Q. VOLTAIRE 5
1874


es propietat.Barcelona: Estampa d' El Porvenir, carrer dels Tallers, 51. — 1874.
Mes que no siga sino per regraciar als que duts de son amor á la terra nos han ajudat á tirar endavant eix travall tan aspre com agradòs, que anys fa havem emprés, agafem avuy la ploma. Des que varem comensar la tasca fou nostre desig cercar tots aquells elements que á millor fi poguessen conduhir nostra empresa, y ab aquest pensament demanarem ajuda á tots aquells amichs nostres qu' amor á las cosas de la terra havian demostrat tindre. No 'ns desohiren, y la major part espigolant d' açí y d' allá, de bon grat y ab profit nos aydaren á fer la garba. Aixis havem pogut fer en menys temps y ab mes seguretat, y sobre tot ab abundó de variants, lo que tal volta d' altra manera mes difícil nos fora estat de lograr. Rebin donchs tots los que motivan aquestas ratllas [1], aquí publicament las pus corals mercès de part nostra, y estigan en la creensa de que será per naltres recort d' agrahiment lo travall qu' han esmersat en la colaboraciò mes ó menys directa en las Cansons, proporcionant-nos variants y versions de la major part dels cants que forman nostra col-lecciò. Tambè agrahim la bona voluntat ab que la han jutjat revistas estrangeras y en especial la Revue d'histoire et de littérature que va dedicar un nou y laudatori article al volum ters [2] publicat ara fa dos anys.

Causas esclusivament catalanistas motivaren l' envío á la Exposició Universal de Viena de las Cansons de la terra, y nos ha donat un plaher vertader (no volem amagarho), lo veure premiat en aquell universal certámen la nostra obra; y 'ns ne havem alegrat, no perque sia un travall fet per nosaltres, sino per ser catalá 'l llivre que ha merescut tan exemplar distinciò.

Novembre de 1873.

  1. Referéixse lo col-lector per la part literaria als senyors: Antoni Careta, Francesch Ubach, Francisco Maspons, María de Bell-lloch, Joan Sitjar, Ramon Picó, Francesch Masferrer, Pere de Rosselló, Joseph Roca y Roca y alguns altres.
    Y als senyors: Joan Carreras, Joseph Saltó, Joan Tolosa, A. Verdaguer, I. Ferrando, J. Pirozzini, C. Candi, Francisco Vidal, etc., per la part qu' han pres en la copia y armonisaciò de las melodías.
  2. Firma l' article Mr. Alfred Morel-Fatio.