40 cançons populars catalanes/L'estudiant de Vich


L'ESTUDIANT DE VICH\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key d \major
 \time 9/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
paginaA = \relative a' {
 \global
 \partial8
 a8^\markup{\italic{Molt a poc a poc}}
 d4. ~ d4 cis8 e d8. cis16
 a2. ~ a4 a8 \break
 d4. ~ d4 cis8 e d8. cis16
 \bar"||" \time 3/8
 a8 g8. a16 \break
 \time 9/8
 b4. ~ b4 g8 b d b
 a2. ~ a4 a8 \break
 d4. ~ d4 cis8 e d8. cis16
 \bar"||" \time 3/8
 a8 g a \break
 \time 9/8 
 b4. ~ b4 g8 b d b
 a2. ~ a4 a8 \break
} 
paginaB = \relative a' {
 \global
 \override Staff.KeySignature #'stencil = ##f
 \override Staff.Clef #'stencil = ##f
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 d4. ~ d4 cis8 e d8. cis16
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##t
 \bar"||" \time 3/8
 a8 g a \break
 \time 9/8
 b4. ~ b4 g8 b d b
 a2. ~ a4. ~a2. r8 s8
 \bar"|."
 
}
\score{ {\paginaA}
 
 \addlyrics {
  U -- na can -- çó vull can -- tar,
  u -- na can -- çó no -- va_i lin -- da,
  d'un es -- tu -- di -- ant de Vich
  que'n fes -- te -- ja -- va una viu -- da.
  Bon a -- mor, a -- deus -- si -- au,
  co-
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score { {\paginaA \paginaB}
 \midi{ 
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 140 8)
  }
 }
}

\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key d \major
 \time 9/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
paginaA = \relative a' {
 \global
 \partial8
 a8
 d4. ~ d4 cis8 e d8. cis16
 a2. ~ a4 a8 \break
 d4. ~ d4 cis8 e d8. cis16
 \bar"||" \time 3/8
 a8 g8. a16 \break
 \time 9/8
 b4. ~ b4 g8 b d b
 a2. ~ a4 a8 \break
 d4. ~ d4 cis8 e d8. cis16
 \bar"||" \time 3/8
 a8 g a \break
 \time 9/8 
 b4. ~ b4 g8 b d b
 a2. ~ a4 a8 \break
} 
paginaB = \relative a' {
 \global
 \override Staff.KeySignature #'stencil = ##f
 \override Staff.Clef #'stencil = ##f
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 d4. ~ d4 cis8 e d8. cis16
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##t
 \bar"||" \time 3/8
 a8 g a \break
 \time 9/8
 b4. ~ b4 g8 b d b
 a2. ~ a4. ~a2. r8 s8
 \bar"|."
 
}
\score{ {\paginaB}
 
 \addlyrics {
  lor de ro -- sa flo -- ri -- da.
  Bon a -- mor, a -- deus -- si -- au.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score { {\paginaA \paginaB}
 \midi{ 
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Una cançó vui cantar,
una cançó nova i linda,
d'un estudiant de Vich
que'n festejava una viuda.
Bon amor, adeussiau,
color de rosa florida.
La viuda s'hi vol casar,
el seu pare no ho volia;
l'estudiant se n'ha anat
a servî una rectoria.
Quan la viuda ho va saber
tingué llarga malaltia.
La viudeta se'n va a l'hort,
en un jardí que hi tenia,
un jardí de totes flors,
rosa vera i setelia.
A la vora del jardí
un roseret n'hi havia;
a la vora del roser
la viuda s'hi adormia.
Ja'n passava un rossinyol
que pel món dóna alegria.

—Rossinyol, bon rossinyol,
tu cantes i jo estic trista.
Rossinyol, bon rossinyol,
com portes tanta alegria?
—Porto noves de l'amor,
del cor que tu més estimes.
—Si això n'era veritat
jo bé te'n regalaria:
te'n faria lo béc d'or,
les ales de plata fina.
—De noves prou te'n daré,
però no te'n convindria:
a Roma lo trobaras
servint una rectoria.—
La viuda se n'es anat
vestida de pelegrina.
Quan la viuda arribà allí,
l'estudiant canta missa.