40 cançons populars catalanes40 CANÇONS POPULARS

CATALANESPRIMERA SERIE
SEGONA EDICIÓ

Tipografia L'Avenç.JPG

BARCELONA
Biblioteca popular de «L'Avenç»
1909