Obras del poeta valenciá Ausias March/Malventuros no déu cercar ventura

Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Malventurós no deu cerquar Ventura.


 XXXI.

Malventuros no déu cercar ventura
crehuarse déu lo fron com l' anomenen,
no deslloant los qui favor ne prenen
entreposant llur bon saber é cura:
algú no déu tant pres son juy haver
que cell desllóu qui ventura vol fenyer
no virtuós denegant lo atenyer
ço que sos fills han menys d' algun saber.

Ellegesch donchs de ser aventurer
si be no 'm pusch tant retraure y restrenyer
que 'n contra amor me pogues tan empenyer
si que fugís á son peu mòlt llauger;
senyor es gran d' ell mundans regidor
é son juhi es al ull amagat
feríntvos lla d' hon sentia delitat
é que 'l delit vengués tot per amor.

Llonch es lo temps del continu dolor
á part detras son cinch anys ja passats
que 'm fuig delit com si vuy s' acostats
fentme sentir fret après de calor,
diversitat de casos aportant
per deguastar d' amor lo benifet,
dels bens d' amor conservador sen tret
fora content jo qui só desijant.

A Dèu ne al món no só d' amor clamant
car bé 'm ha dat prou aygua á ma grant set,
no sadollat mes compte li 'n es fet
no pot cumplir ço que so desitjant
é no mereix algun repreniment
car del cel terç egual forçces nos fá
segons amar cascú dispost está
é tant com pot estreny son manament.

Fortuit cas m' ha fet esser absent
del foch d' amor qui já m' illuminá
en millor cas ventura l' apagá
é jo só cert qu' amor me fon dolent,
perqué no 'm clam d' amor, mes de ventura
car son poder me ha desfavorit
en abandó no 'm vol haver jaquit
ans persegueix amor é ma gran cura.

 Tornada.

Lir entre carts, del món déu pendre cura
qui li convé d' amor perdre esperança
é tal ó qual es d' amor la fermança
ab lo desig qui li dóna puntura.