Obras del poeta valenciá Ausias March/La mia pòr de alguna causa móu

Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu La mia por d'alguna causa mou.

 XII.

La mia pòr de alguna causa móu
per be que l' juhí se meta en bon esser
mon sentiment profeta verdader
de bon pensar mon pensament remóu.
¿Que 's aço donchs que 'm leva mon repós
é lo dormir la congoixa lom tol
é ma rahó cuyda morir per dol
com en remey donar james ha clos?

Dolor me puny que 'm dòna al cor gran mos
ne causa veig del avenidor dan
mon esperit es mal pronostican
generalment qu' especial no 'l pos.
Quant me despert me sembla que 'm desperta
una dolor ab agut punyiment
familiar he tant est pensament
que 'l dan vinent ja tinch per cosa certa.

Jo son ben cert que vos no sòu ben certa
de mon voler del qual me sò callat
ma culpa es com no 'm so clar mostrat
tal amor no mereix esser cuberta.
Ja sò pus lluny de mon voler mostrar
á poch á poch mon esforç sent' decreixer,
lo que de mi sabeu no pot mereixer
qu' en mi pensáu amar ne desamar.

Sobres amor de vos m' ha fet llunyar
é dintre si vol esser departit
per mòlt amar mon voler no he dit
é sentiment d' ell á vos no vull dar.
Vos no sabeu lo meu voler secret,
vos no 'l sentíu jo sobres dolor sent
amor ho fá sens us d' enteniment
fartant á vos, dant á mi fam é set.

Los mals tan grans que 'l amor me promet
esforç no sent qui 'ls gosas á emparar
jo am lo dan vengut per vos amar
pensar debéu quant m' es lo benífet,
á vos ador sino me 'n repreneu
deixáu á mi carrech de conciença
en tant estrem es ma gran benvolença
que vos confes per un terrenal Dèu.

No diré jà que siàu lo mal méu
car tot lo mal jo l' tinch en mòlt gran bé
si mon amich del méu mal semblant té
jo per son bé volgra n' ans ser en creu.
Amor me fà lo cárrech sostenir
jo 'l malehesch si per null temps me fall
é si mon cos de sa virtut defall
no li don mort per non mal no finir.

 Tornada.

Lir entre carts, tot quant de vos jo mir
é quant me pens me fá créixer d' amor
delit me sent ales veus sens dolor
é puix me dol tant com pusch soferir.