Obras del poeta valenciá Ausias March/Dona si 'us am' no 'm graixcau amor

Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Dona, si us am, no·m graescau amor.

 XIII.

Dona si 'us am' no 'm graixcau amor
aquella part de que jo so forçat
graihu à Dèu qui 'us ha tal cos format
que un altre cos no basta á sa valor,
bell, ab gran gest, portant un esperit
tan amplament que no 'l te presoner,
mes com senyor usant de son poder
tenint estret plasentment l' apetit.

E si treball per tostemps jorn é nit
é fas quant puch perque 'm vulláu amar
no mereixen tant car no 's pot bé comprar
la vostr' amor, que 'l préu es infinit,
així es causat lo meu mereximent
com si per vos prench la mort á mi pláu
mes no meresch ser amar si 'us despláu
ne baste 'n pus que 'n un convidament.

Hajaume grat com lo méu pensament,
qu' era apartat d' amor de tot en tot
e ja d' amor jo no escrivia mot
ans del passat era ver penident,
ara per vos y en vos tot lo despench
menys de pensar que me 'n remuneréu
si amor fá que perço mi améu
fará 'l que sole mal que 'l costum trench.

Puix amor vol qu' en amor tant m' estench
per mòlta part de vos que trob en mi
tanta é tal qu' en altra no trobí
é de amor aquella ell estrench,
rahó será no llunyarme de vos
puix que per vos Amor en mi he més
per lo semblant valer de qui sò près
maleixch amor no fènt amar als dos.

Llonch temps es ja que per fugir dolors
fugí amor en tant com en mi fon
mes vehent vos recorts en mi no son
dels mals passats ans me paren dolçórs,
jo li perdon los mals que son passats
é tots aquells dispots pera venir
acordat so per vos tan soferir
puix que aquells sapia que sentats.

 Tornada.

Mon derrer be, ja eren castigats
los meus volers per james dona amar
jo 'ls he volgut per vos licenciar
si grat no 'm han hajaulos per ingrats.