Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII: Bartomeu Simon/Text 7


[1]
[Càller, 1811. Quadern relligat de 7ff]

Alexu participa, en agost del 1811, lo seu casament a son amo D. Bartomeu Simó, qui se trobava sallevons en Càller.

CanzóIMisenyor, me só casat
ab aquella de Capel·lu,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat.
4
 
IIHe fixat lo desposori
al dia de Sant Bartumeu
perquè·l sant implori a Déu
me dónghia tot aggiutori8
mentres entr al purgatori
per dexiar lo çelibat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.12

IIIYo vinch a fer-le saber
molt tard aquest casament,
quan lo sab públicament
quiscun camurru en Algher.16
Però yo, què havia de fer
si mans y peus m'han lligat?
Perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.20
 
IVMe pens que de gran sorpresa
le vindrà aquesta notíssia,
però giur que senz malíssia
só caigut en la flaquesa24

de usar-le la secretesa
per por que se fos airat
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.28

VConeix que la obligassió
de un bon fill y servidor
demanava un ver amor;
pendre primer premissió32
o fer-le la relassió
primer de aver-me lligat.
Però al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.36

VIDevia ser lo pas primer
que aghera fet per empenyu
de consultar lo meu duegnu
y prènder lo seu parer.40
Sé que era aquest mon dever
però m'han abballucat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.44

VIIÉs ver que axí fer devia
si aghés tingut cap millor,
però ya sab, misenyor,
que yo só fet com se sia;48
y encara la mia genia
en un tot ha cooperat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.52

VIIINo nech que fonc gran error
acultar-lo a un pare y duenyu
que portava tott empenyu
de tratar-me ab molt amor.56
De ell rebeva tant onor

y pensava en dar-me stat,
però al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.60
 
IXA un duenyu que amava tant
yo tot le devia confiar
y sol d'ell podia esperar
en posar-me tot d'avant.64
Però yo, com inyorant,
sos bons consells no he sercat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.68
 
XQui d'ell miglior ab assert
me aghera pogut guiar?
Sol ell me podia donar
llum per tindre l'ull obert;72
ell qu·és molt savi y espert
me fóra bé consellat,
però al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.76

XISi aghés tingut present
que com un pare me amava,
que com a fill me trattava
tal volta molt essedent80
y que en sa casa content
molts ayns lo pa hi he mengiat,
yo al polledru rempel·lu
lo cammo le havria posat
.84

XIIÇertament devia preveure
lo stat en què me trobava,
que arrès a mi me faltava
en mengiar, vestir y beure.88
Però no podia mai creure
que·l món m'aghes enganyat;
si no, al polledru rempel·lu
lo cammo le havria posat
.92

XIIIQuè me faltava, solter?
Qui estava millor de mi?
Parexieva un paladí
y era l'envègia d'Algher.96
En casa com lo primer
era yo sempre trattat,
però al polledru rempel·lu
lo cammo no li he posat
.100

XIVYo l'aghera differit
al retorn de misenyor,
però lo meu confessor
fins d'anar m'havia prohibit,104
o que me fos reduït
d'aver-la luego sposat,
ya que al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.108
 
XVAh, que ceghera és estada
fer senz ell lo casament!
He fet riure molta gent
de aquesta burricada.112
Tenen tots rahó soprada
en dir que mal l'he pagat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.116
 
XVIMa, chè vol? Lo fet és fet
y no·l puch més remediar.
Culpa me podrà llensar
de haver-le tingut secret,120
però sàppia sa mercet
que del tot m'han caggirat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.124

XVIIMe han trattat com un babeu
fent de mi quant han volgut,

fins que al últim só caigut
a forza de tirapeu128
y com si fos un grangeu
una moller m'han donat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.132

XVIIINo puch diure qual sia stada
la causa que m'ha reduït,
perquè aghés jo consentit
fer la cosa de callada136
y no l'haghés publicada
fins que tot fos aggiustat,
puis que al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.140

XIXM'han conegut molt lleugier
y m'han pres com un minyó,
per axiò com un coglió
m'han trattat alguns d'Algher.144
Altres m'han dit: "Qui moglier
compare Alexu ha trobat?"
Y axí al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.148

XXYa s'és vist lo gran error
en què a cegas só caigut.
Yo era gras y en gioventut
y me havia cegat l'amor.152
Si sa mercet, misenyor,
en Càller no fos anat,
yo al polledru rempel·lu
lo cammo le havria posat
.156
 
XXITots lo saben que sa anada
m'ha portat gran preyiudissi,
però al dia del giudissi
se sabrà quant m'és costada.160
Sent-me sombra faltada

yo me só mal regolat,
puis que al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.164

XXIISent en Algher sa mercet
yo com un pare·l mirava
y a sol veure·l m'obbligava
conservar-me pur y net.168
Apprés, no sent soget,
senz lo fre y en llibertat,
yo al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.172

XXIIIÉs menester confessar
que he comès una tontada
puis yo, d'una Eva enganyada,
me só dexiat enganyar.176
Ella se deixà tentar
y d'ella só stat tentat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.180

XXIVElla ha primer consentit
al infernal tentassió;
yo, ab sa viva persuasió,
lo precette he trasgredit.184
Ella m'ha offert achell fruit
que le era stat presentat,
e yo al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.188

XXVTrobant-me jo al paraís
no he cregut che fos tant cert
que menjant del fruit offert
dexiaria d'ésser felís.192
Però fonch fatal deslís
ser d'una dona enganyat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.196

XXVIVerament só stat golós
de la fruita avelenada,
inyorant que fos brindada
de aquell dimoni enganyós.200
Yo me creyeva diciós
y só vingut desdiciat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.204

XXVIIMangiada que fonch la fruita
he conegut ma caiguda
y qu·era per mi perduda
la gràssia de Déu prescrita.208
"Ah -le dis-, dona beneita,
a qual extrem m'has portat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat!"
212

XXVIIIPerò si Adam és caigut
a las lusingas del sexu,
què aghera fet pobre Alexu,
persuadit y convengut?216
La culpa que yo he tingut
és que·l cop no he reparat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.220

XXIXYo devia, puis, moderar
la visita tant freqüent
ont y era un altra serpent
que me podria enganyar224
procurant-me lusingar
ab lo fruit de Déu vedat.
Per ço al polledru rempel·lu
lo cammo le havria posat
.228

XXXYo devia per fuggir
del perill, qu·era imminent,
puis qui l'ama molt freqüent
en eill ve prest a perir.232

Yo l'he volgut resistir
y al darrer só trambocat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.236

XXXIYo, perquè molt estimava
mon germà y sa moller,
trobava tott lo player
quand de nit los visitava.240
Sallevons no me acatava
que era·l foch amagat,
per ço al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.244

XXXIIYo sempre l'he pres a gioch,
com qui ben poch l'importava,
y en lo mentres se bruxiava
la stoppa molt prop al foch.248
Yo le he donat massa lloch,
fins que·n incendi és parat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.252

XXXIIIYo, quand feva tal visita,
veyeva que ma conyada
era sempre acompanyada
ab sa germaneta Rita256
y, benquè ella fos petitta,
me tenia ben ocupat.
Per ço al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.260

XXXIVYo a les voltes no dexiava
de fer-le alguna mirada
y també, a la descuidada,
com en burlas la tocava.264
Ella al·lora me mirava
e yo restava encantat.
Per ço al polledru rempellu
lo cammo no le he posat
.268

XXXVYo, entre las burlas y veras,
feva algun gioch innossent
senz tindre en lo pensament
sort alguna de quimeras.272
Ma l'amor de mil maneras
s'és del cor apoderat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.276

XXXVIYo per çert me imaginava
que aquella tanta freqüènzia,
fetta ab tot indiferènzia,
que·n visitar praticava280
no me posaria la trava
y ésser per sempre lligat.
Si no al polledru rempel·lu
lo cammo le havria posat
.284

XXXVIIYo, si feva aquella anada,
era sol per me espassar,
ni podia mai pensar
que se fes interessada.288
La gottera continuada
a la pedra fa forat,
per ço al polledru rempel·lu
lo cammo le havria posat
.292

XXXVIIIYo no teniva intenzió
ni pensament de casar-me
y sol pensava occupar-me
en bona conversassió.296
Ma la pròxima ocasió
al millor omme ha burlat,
per ço al pogliedru rempel·lu
lo cammo le havira posat
.300

XXXIXYo no aghera mai cregut
que fos l'amor tant potent,

tant inquiet e impertinent,
tant vellacu y tant astut.304
Ara sí que he conegut
las trassas com m'ha guanyat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.308

XLYo conexieva molt bé
que la passió dominava,
ma també me lusingava
que podria tindra-la a fre.312
Yo no he previst lo velè
que ab lo dols hi era mesclat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.316

XLIYo per cada bagatel.la
no apreneva gran malíssia,
y és que no tenia períssia
del amor quand se rempel.la.320
Si estat fos en sentinel.la
l'enemich havria evitat,
però al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.324

XLIIYo restava persuadit
que de un trattu indiferent
no pughés tan fàcilment
caura un omma per descuit.328
Qui despressia.l mal pettit
poch a poch cau affondat.
Y axí al polledru rempel·lu
lo cammo le havria posat
.332

XLIIIYo mai he tingut temor
poghessen de mi burlar-se,
però si és ver qu·és bo fiar-se,
no fiar-se és sempre millor.336
Aquest és un gran error
de qui és de si molt confiat,

y axí al polledru rempel·lu
lo cammo le havria posat
.340

XLIVYo no puch, és ver, negar
los estímols que sentia
y que·l polledru vulia,
inquiet, a cossas tirar.344
Ni pudia mai pensar
que fos també desbucat
y, coneghent-lo rempel·lu,
lo cammo li havria posat
.348

XLVYo per altro imaginava
que fos manzo y prou segur,
però l'he trobat molt dur
y sempre se rempel.lava.352
Al fianco lo speronava
y al darrer me n'ha gittat,
puis coneghentlo rempel·lu
lo cammo le havria posat
.356

XLVIYo creyeva enamorar
com fos anar a cavall,
però he vist divers lo ball
y a trotto m'ha fet anar;360
ni m'ha dexiat caminar
a peu, a pas apuntat,
puis, sent polledru rempel·lu,
lo cammo no le he posat
.364

XLVIIYo no nech, y lo confés,
que de quand m'entrà·l barrinu
no só stat mai més en tinu
y tot me servia de pes,368
ni he pres aquell interés,
que primer havia mostrat,
perquè al pogliedru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.372

XLVIIIYo de algun temps m'accatava
qu·era lo sang alterada
y que la passió torbada
fins del repòs me privava.376
És ver que yo l'occultava,
però al fi s'és declarat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.380

XLIXYo quasi sempre advertia
un gran mancament de cor
y sempre estava en la por
que al cor un clau hi tenia.384
Crexieva la malaltia,
fins que·n terra me ha postrat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.388

LYo ya de molt me trobava
contorbat de la tristesa,
ni pudia trobar firmesa
en quant yo me imaginava.392
Si dormia vigilava;
si despert, era encantat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.396

LIYo, ab aquesta turbassió,
me l'he passada algun ayn
senz conèxiar tot lo daygn
de quant pot una passió400
y en tanta revolussió
la vida quasi hi he dexiat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.404

LIIYo anava, és ver, diàriament
per attendre als fets de fora,
però no veheva l'hora

de tornar-me'n diligent;408
y luego, molt impassient,
anava a veure·l retrat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.412

LIIIYo de la vinya y giardí
portava algun regalucciu
a mon nebot petitucciu
que me feva divertí.416
Però era encara·l meu fi
que Ritta n'aghés provat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.420

LIVYo, praticant tal papina,
veheva che cada dia
sempre més l'amor crexia,
com sol fer la taranyina.424
Y, com si fos tramantina,
me só vist apacigat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.428

LVYo reparava en l'ardor
que anava molt avanzant.
De amich m'era fet amant,
de amistat passà en amor432
y ha pres tal punt de calor
que del tott m'ha caddallat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.436

LVIYo, per tant, en la campanya
no trobava mai repòs
puis havia perdut lo gos
de quand m'entrà la maganya.440

Per avant m'era cucanya,
però aprés m'era pesat
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.444

LVIIYo plorava, finalment,
nitt y dia·l meu error
reflettint que misenyor
me creyeva delinqüent448
y que, sent ell descontent,
yo per sempre era arruinat
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.452

LVIIIEn tant triste reflessió
no podia donar-me pau,
puis portava al cor un clau
que me tocava·l ronyó.456
Sempre de mal en peggió
de aquell momento só anat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.460

LIXLos de casa me veyévan
cada dia peggiorant.
Los de fora see que diévan:
"Alexu no és com avant.464
L'amor lo té en un instant
de lo qu·era tot cambiat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no ha posat"
.468

LXMa dieva bé qui me ha dit
qu·és cegu y minyó l'amor.
Me he cregut ser superior
y que·l fóra resistit,472
però al últim me ha rendit
quand de veras me ha fleciat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.476

LXIApenas mortal ferida
he rebut de aquell tirà
que, com nemich inhumà,
tentà llevar-ma la vida.480
La flecia era bé imprimida
y·l cor m'havia trapassat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.484

LXIISent ya mortalment ferit
de nemich tant poderós
m'és vingut al fi forzós
que me fos donat al llit,488
ont quasi senza sentit
tot en una me ha postrat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.492

LXIIIAh, que penosa agonia
en aquellas circunstànzies,
puis de amant éran ànzies
y de amor la frenesia!496
Torbada la fantasia,
maccu era quasi tornat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.500

LXIVFinalment s'és descobert
lo mal que·l cor m'occupava
y lo dotor no hi donava
qu·era·l cap en desconcert,504
que lo sang havia soffert
y que era ya quasi inflamat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.508

LXVVolghé donar-me la quina
per curar la calentura,

però esta, de sa natura,
volia altre medissina,512
puis la scossa era intestina,
que·n suor fóra desparat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.516

LXVIVerament la malaltia
me fonch luego coneguda,
la vigliaca y aguda
procedent de simpatia.520
Y en effecte yo abborria
l'aygua y·l vi he desiggiat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.524

LXVIIAquest syntomo indicava
de qual tippo era lo mal,
puis dava bastant senyal
que stímol necessitava528
y que altrament no curava
fins que aghés molt bé suarat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.532

LXVIIIEra sempre deliriant
y molt mal me disponeva.
Lo dotor casu dieva
fer-me cunfessà al instant,536
puis senz un suor abbondant
lo cas era desperat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.540

LXIXEn effecte (oh, gran portent
de la divina clemènzia!)
se ottenghé la providènzia
de suar bé la nitt sigüent.544
Los de casa, ab gran content,

luego han dit qu·era curat,
benquè al polledru rempel·lu
lo cammo no aghés posat
.548

LXXFonch a tots de gran plaer
la ottenguda milloria,
puis quiscú se persuadia
que·l mal no era molt lleugier.552
Y a sa mercet lo primer
axí lo han participat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.556

LXXIOh, que lletras expressivas,
plenas de amor y afflissió,
sa mercet en la occasió
volghé scriura sucessivas,560
Volent ab instànzias vivas
ésser de tot informat
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat!
564

LXXIIPer tant (oh, trist pensament!)
lo canòngie le scrivia
tot la mia malaltia
ab gran pena y sentiment.568
Y sa mercet, diligent,
tot a Boy ha consultat,
benquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.572

LXXIIIPerò qui podrà explicar
com, donant tant enfadu,
me usessin tott lo coidadu
perquè prest pughés curar?576
Yo no·l podria esperar
per causa de mon pecat,
ya que al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.580

LXXIVNo olvidaré l'attendènzia
del canongie y misenyora.
Ella, com fos servidora,
me assistia ab gran passiènzia;584
del canòngie l'assistènzia
superà la caritat,
benquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.588

LXXVDeix a part la servitut,
de qui no puch dir quant dech
puis en conciènzia no nech,
de quand malalt só caigut,592
nitt y dia tot aggiut
com un germà m'ha prestat,
benché al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.596

LXXVISi yo poghés dir encara
lo modo com m'animàvan
totts los que·n casa abitàvan
se tindria per cosa rara.600
Don Giuan Andria y la mara
crec que la vida m'han tornat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.604

LXXVIIPerò, com remunerar
lo carinyo y l'attendènzia
que·n ma gran convalessènzia
m'han volgut manifestar?608
Sol Déu les podrà pagar
tot quant a mi m'han usat,
benquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.612

LXXVIIISent già convalescut

y la salut recobrada,
só tornat de ma conyada
per amor y gratitut.616
Ella també tot aggiut
en quant pughé m'ha donat,
benquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.620

LXXIXTornada al fi la visita
tornà la tribolassió
de trobar-me en la occasió
de tratar y veure a Rita.624
Tost me vinghé a pipita
y finalment me só casat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.628

LXXXMisenyor, senz accatar-me
le tinch fet la confessió.
Ara le deman perdó
de tot quant voldrà culpar-me.632
Culpa sa mercet pot dar-me,
però mereix perdonat,
benquè al polledru rempel·lu
lo cammo no le he posat
.636

LXXXIPerdó, per tant, misenyor
le prech per amor de Déu.
Miri que Sant Bartumeu
és lo gran intercessor.
Yo, Alexu, gran pecador641
y tal volta già pentit,
als seus peus só tot rendit.
Perdoni che me he sposat,
perquè al polledru rempel·lu
lo cammo no havia posat
.646

Finis
Fonch fetta aquesta canzó en dit any 1811 de don Bartomeu Simó, de etat de 77 anys, poch daprés de la participassió del casament, trobant-se en gran calamitat y desplaer, per poder divagar sa solitut y affannos.

 1. TEXT 7
  3. polledru: 'pollí' (it. puledro/pulledro, log. puddedru); rempel·lu: 'rampellut'.
  4. cammo: 'brida' (log. camu).
  16. quiscun: 'cada' (it. ciascun); camurru: 'ignorant' (log. camurru).
  42. abballucat: 'distret' (a partir d'aballucar, 'jugar', 'distreure's', 'deixar de complir un deure'; log. abbagliuccare).
  49. genia: 'geni', 'caràcter' (log. genia).
  122. caggirat: 'capgirat'.
  125. babeu: 'babau'.
  129. grangeu: 'esplai', 'expansió' (veg. DCVB, VI, 378. s.v. "grangei").
  286. espassar: 'divertir' (it. spassare).
  366. barrinu: 'idea fixa' (a partir de barrina).
  373. m'accatava: 'm'adonava' (a partir d'acatar; log. accatare).
  421. papina. 'joc', 'estratègia' (it. pappina).
  426. apacigat: 'entendrit' (a partir d'apacigar, 'calmar', 'entendrir'; log. appasigare).
  434. caddallat: 'cabdellat', 'lligat' (a partir de "caddell", pronúncia alg. de cabdell; veg. CORBERA 1990, II, 43).
  498. maccu: 'boig' (sard com. maccu).
  519. vigliaca: 'pèrfida' (it. vigliacca, cast. bellaca).
  566. lo canòngie: es refereix a Joan Baptista, fill de Bartomeu Simon.
  583. com fos servidora: 'com si fos servidora', 'com si fos del servei'.
  601. Giuan Andria: es tracta de Joan Andreu Màssala, parent estret d'Antíoca Màssala, muller de Bartomeu Simon.