La Raimundeta


LA RAIMUNDETA
  { \key f \major \tempo \markup {\italic Alegret} \time 2/4
   c''8 c'' c'' c'' g'4  % si voleu oir ...
   a'8 bes' \bar "|" \break c''4 d'' c'' c''  % cançoneta ...
   c''8 c'' c'' c'' \bar "|" \break bes'4      % jo vos la diré
   a'8 g' f'4 g' e' f' \bar "|" \break       % d'una gran minyona
   g'8 a' bes' g' f'4        % Raimundeta, adéu;
   g'8 a' bes'4 g' \bar "|" \break e' f'      % Raimundeta hermosa; 
   g'8 a' ^"ret." bes' g' f'4~ f'8 r8 \bar "||" %Raimundeta, adéu.
  }
\addlyrics {
   Si vo -- leu o -- ir 
   can -- ço -- ne -- ta no -- va
   jo vos la di -- ré
   d'u -- na gran mi -- nyo -- na
   Rai -- mun -- de -- ta,‿a -- déu;
   Rai -- mun -- de -- ta‿her -- mo -- sa;
   Rai -- mun -- de -- ta,‿a -- déu.
}
Si voleu oir

cançoneta nova,
jo vos la diré
d'una gran minyona.

 Raimundeta, adéu,
 Raimundeta hermosa;
 Raimundeta, adéu.

D'ençà que la casen
tot el dia plora.
—No ploreu, Raimunda,
que encara no es hora:
capitols són fets,
les cartes són closes,
diumenge vinent
vos duran les joies,
sabata amb taló,
la mitjeta groga,
faldellí vermell
amb punta a la vora,
lo davantal blanc
tallat a la moda,
manto i cirineu
a tall de senyora.

 Raimundeta, adéu,
 Raimundeta hermosa;
 Raimundeta, adéu.