Els pobres. Els sants/A Sant Joan de la Salle


A SANT JOAN DE LA SALLE


HIMNE

Apostol de l'ensenyança,
angel dels infants,
dau-nos fe i esperança,

com vós feu-nos sants.


Desde vostra minyonesa
florí en vos la pietat;
sou un lliri de puresa;
i un clavell de caritat.
Dels noiets siau l'exemple:
que Jesús, son rei hermós,
humils com ell els contemple,
devots i savis com vós.

La Divina Providencia
vos posà per jardiner:
de les flors de l'ignocencia
vostre estudi es el verger.
Veient-vos-hi tant de gana
treballar per son amor,

de l'Escola Cristiana
vos ha fet el fundador.

Vos fa nosa la riquesa,
als pobres la regalau,
i de Crist ab la pobresa,
com Francesc, vos desposau.
Dels noiets sou l'adjutori,
dels malalts sou el coixí:
un angel en l'oratori
i en l'altar un serafí.

No hi ha espines en la terra
que no punxin vostre front:
del mundà sofriu la guerra;
del dolent, l'odi i l'afront.
Evangelista dels pobres,
per premi penes voleu,
puix de totes les grans obres
gran fonament es la creu.

Vostre cor al noi s'inclina
per ensenyar-li Qui es Déu,
de Jesús ab la doctrina
del paradís fent-lo hereu.
Oh mirall d'obediencia,
ensenyau-nos d'obeir,
i, de Déu en la presencia,
com vós, de viure i morir.


Descendent de Catalunya,
l'esperit vós n'heu guardat,
que, com foc de terra llunya,
vostres fills ens han tornat.
Ab l'escola catalana
feu reviure nostra fe:
terra que es ben cristiana,
ab sa mà Déu la sosté.