Cansons de la terra - Volum IV/La presò del rey de Fransa


LA PRESÓ DEL REY DE FRANSA....rti lo rey de Fransa—un dilluns al demati,
...rtir per pendre Espanya,—y 'ls espanyols be l'han pris,
...lo en presó molt fosca—que no 's coneix dia i nit,
...per una finestra—dóna al camí de Paris.
...lo cap á la finestra—y un passatger veu venir:
...ssatger, bon passatger—¿á Fransa que 's diu de mi?
...Paris y á Fransa deyan—nostre rey es mort o pris.
...ssatger retorná á Fransa—portarás novas de mi,
...á la meva esposa—que 'm vinga á traure de aquí.
...hi ha prou diné' a Fransa—que vajan á Sant Denis,
...venguin la contxa d' or—que 's venguin la flor de lis
...hi ha prou diné' en bossa—que vajan á Sant Patris.


NOTAS.


...nova de la presò del rey... ...produhí tanta exaltació... ...rnador de la ciutat En... ...que 'l rey presoner se... ...gobern, va tindre de fer p... ...ni que ningú s' atrevís á motejar ni escarnir ...stre presoner ni á llur patria y sino qui ho ...agaria una multa y fora tancat vint y cinch ...á la presò. Lo quinze del mes de juny de 1535 ...á lo monarca francés acompanyat del virrey ...ápols en una armada de vint y una galeras y ...en l' hort del arquebisbe de Tarragona. Vaestarse á Barcelona fins al 23 del dit mes, sent... notar que á la nit de l' endemá de sa arribada... damas mes notables de la ciutat , ab la comp... de Palamós y la muller del gobernador al cap,... lluhida cavalcada anaren à ferli cortesia. No en... tenia lo rey Francisco fama de ser lo pus galant... jador y ben portat home de son temps.

Atés tot lo dit fins aqui res te d' estrany que... poble de tot aixó ne tragués una cansó.


En lo vers 17 lo rey encarrega al passatger q... diga á la muller que 'l vinga á traure y aixó... dona un dato per casi creure ser feta la cansó alguns mesos despres de sa estada á Barcelona donchs se complí lo desig del rey si be en lloch... la reyna vingué á n' aqueixa ciutat en busca... pres, sa germana l'infanta Na Margarida. L' au... del romans de fixo tingué present la vinguda... aquesta, al compondrel.

En quant á las terminacions en is en alguna... las paraulas ja hem vist esser aixó un lloch co... en la nostre poesia popular; per tant , cap importancia te que hi haja pris en lloch de prés, com sia la necessitat de l' assonant en qui feu la can...

Es d'esmentar que feu presoner al rey de Fransa (segons tradició) lo capitá Aldana, fill de... tosa.