Tercera serie de cançons populars catalanes/L'esquerpa

Aquest text tracta sobre una versió de 1910. Per a altres versions, vegeu L'esquerpa.L'ESQUERPA { \key g \major \tempo \markup {\italic {No gaire depressa}} \time 2/4
  r4 b'8 a' | b'8. a'16 b'8 c'' | \bar "|" \break d''8 d''16 e'' d''8 cis'' | d''4 b'~ | b'8 r8
  b'8 a' | \bar "|" \break b'8. a'16 b'8 c'' | d''8. e''16 d''8 b' | a'4 d''~ | d''8 r8
  b'8 a' | \bar "|" \break b'8. a'16 b'8 c'' | d''8. d''16 e'' d''8 cis'' | \bar "|" \break d''4 b'~ | b'8 r8
  b'8 a' | b'8. a'16 b'8 c'' | \bar "|" \break d''8. e''16 c''8 a' | g'4 \fermata
  \bar "||"
  }
 \addlyrics {
—Per més que'm can -- tes au -- ba -- des, la gri -- va gri -- va,
ca -- sa -- da‿amb tu no'm veu -- ran, la gri -- va ban: _
a -- bans me'n fa -- ré‿u -- na trui -- ta, la gri -- va gri -- va,
que per l'ai -- gua‿i -- rà na -- dant, la gri -- va ban.
 }


— Per més que'm cantes aubades,
     la griva griva,
casada amb tu no'm veuran,
     la griva ban:
abans me'n faré una truita,
     la griva griva,
que per l'aigua irà nadant,
     la griva ban.
— Si tu te'n fas una truita
que per l'aigua irà nadant,
jo me'n faré pescador
que te n'anirà pescant.
— Si tu te'n fas pescador
que me n'anirà pescant,
jo me'n tornaré una griva:
ginestrons iré menjant.
— Si tu te'n fas una griva
i ginestrons vas menjant,
jo me'n faré un astor
que te n'anirà caçant.
— Si tu te'n fas un astor
que me n'anirà caçant,
jo me'n tornaré una llebra
d'aquell bosc que n'es tant gran.
— Si tu te'n fas una llebra
d'aquell bosc que n'es tant gran,
jo me'n faré un caçador
que te n'anirà tirant.
— Si tu't fas un caçador
que me n'anirà tirant,
jo me'n posaré un vestit
on les bales no'i podran.

— Si tu te'n fas un vestit
on les bales no'i podran,
jo me'n faré l'esbarzer
que te l'anirà estripant.
— Si tu te'n fas l'esbarzer
que me l'anirà estripant,
jo me'n tornaré una erbeta
d'aquell prat que n'es tant gran.
— Si tu te'n fas una erbeta
d'aquell prat que n'es tant gran,
jo me'n faré l'aigua fresca
que te n'anirà mullant.
— Si tu te'n fas l'aigua fresca
que me n'anirà mullant,
jo me'n tornaré rateta
que se n'anirà amagant.
— Si't tornes una rateta
que se n'anirà amagant,
jo me'n tornaré un gatet
que te n'anirà caçant.
— Si tu te'n fas un gatet
que me n'anirà caçant,
jo me'n tornaré la lluna:
pels aires iré volant.
— Si tu te'n tornes la lluna:
que pel cel irà volant,
jo me'n tornaré lo nuvol
que te n'anirà tapant.
— Si tu te fas el gros nuvol
que me n'anirà tapant,
jo me'n tornaré una flor
que'ls ulls s'hi enamoraran.

— Si tu te'n fas una flor
que'ls ulls s'hi enamoraran,
jo me'n faré jardiner
que te n'anirà regant.
— Si tu te'n fas jardiner
que me n'anirà regant,
jo me'n tornaré lletuga,
lletugueta d'enciam.
— Si tu te'n tornes lletuga,
lletugueta d'enciam,
jo me'n tornaré la terra
que te n'anirà criant.
— Si tu te'n tornes la terra
que me n'anirà criant,
jo me'n tornaré una monja
i en convent me ficaran.
— Si tu't tornes una monja,
en convent te ficaran;
més jo'm tornaré fraret
i t'aniré confessant.
— Si tu't tornes un fraret
que m'anirà confessant,
jo me'n tornaré una morta,
i a la tomba'm tiraran.
Si tu te'n fas una morta
que a la tomba tiraran,
jo me'n tornaré una caixa
i dins meu te ficaran.