Pàgina:Manual de novells ardits 01.djvu/37

Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

Aquesta pàgina conté una imatge.
M . CCC . XCII


JANER


D

icmenge I. — Ffo la ffesta de Capdany appellada Ninou [1].

Dimecres X. — Entraren lo Senyor Rey e la Senyora Regina en la ciutat de Barchinona vinent dret cami de Vilafranca de Penades hon eren. E lo dit Senyor entra ans de dinar e la dita Senyora apres dinar del dit die.

Divendres XXVI. — Ffo dat juy de mort per lo Senyor Rey a VIII persones de les quals a prechs de la Senyora Regina e dalscuns nobles y cavallers foren restaurades V que no preseren mort. E los II dels III que preseren mort foren penyats I al portal de la Boqueria e laltre a la plaçe nova. E lo terç qui era appellat en Benviura y havia segons se deya comogut lo avalot contra los juheus de Mallorques fo escapsat en la place del Portxo lo cap del qual fo posat alt en una antena de I barcha del trafech de Mallorques e lo cors romas en la dita place. E lo dit die fo escobat I hom per la ciutat.


FEBRER


Divendres II. — Ffo la ffesta de Madona Sancta Maria Canaler.


____________________

  1. Crehem inútil repetir d' aquí en avant las festas que 's repeteixen en ses jornades, segons ja observarem avans.