Pàgina:Blanquerna (1521).djvu/19

Hi ha un problema amb la revisió d'aquesta pàgina.

uotes. per tal que millor fos exaudida sa oracio: e que deu mes agradablement rebes la oblacio: que Euast y Aloma li feyen de lurs persones: y de lurs bens: los quals los hauia comanats.

En aquell dia celebra hun sanct home la missa: per tal que deu perla sua sanctedat posas sa gracia sobre Euast: y Aloma: y areglals com deuien viure: e complir lo sagrament del matrimoni: y la permissio que feyen la hu al altre: per tal que en ells fos seruit deu: e la sua gracia fos en ells manifesta ales gents.

Tot aquell dia fonch de oracio: e de deuocio: y de tenir grau sala als pobres de jesuchrist: losquals loen: e beneixen a deu quant hom lossa almoyna. E per ells es jesuchrist significat en les bodes: en lesquals son cridats los pobres: y squiuats los richs: qui no han en memoria la passio del fill de deu: y guasten y ocupen los bens temporals: losquals freturegen los pobres: y ells despenenlos en servir als homens plens de vanitats mundanals: semblants asi matexs.

Euast y Aloma serviren aquell dia de ses bodes als pobres de jesucrist. Y en remembrança dela vmilitat de nostre senyor jesuchrist lauaren les mans: yls peus a xiii pobres: als quals les mans: ils peus besaren: y los lurs cossos nuus vestiren de noues vestidures. E fonch feta crida per tota aquella ciutat: que tot pobre: qui volgues pendre almoyna per amor de deu / anas a menjar adaquelles bodes.

Los parents y los amichs de Euast: y de Aloma seruiren aquell dia enles bodes als pobres de jesuchrist: e apres anaren sen a menjar cascu a sa casa: pertal que no ocupassen als pobres lurs viandes. Y Euast e Aloma menjaren ensemps en la taula dels tretze pobres. E quant hagueren menjat Euast sen ana a estar tot aquell dia en oracio: y en contemplacio a hun honrat monestir de homens religiosos: e Aloma sen ana a hun altre monestir de dones de orde a loar: y pregar nostre senyor deu. Als quals dos monestirs: y atots los altres monestirs de aquella ciutat Euast feu pietança: y mana dar a menjar aquell dia deses bodes molt abundosament.

Euast honrraua condecentment asa muller de tal manera: que sen nodris amor: y temor. Car estes dos coses estan be en lo cor de la muller. Euast dona poder asa muller de procurar: e administrar los bens dela casa: e ell volgue vsar de mercaderia: pertal que se humilias a hauer algun offici: e que no estigues ocios: e quels bens temporals poguessen conseruar pera mantenir sa casa. Car per ociositat ve ho a esser pobre: superbo e pereos. Y per Burgesia eriquea moltes vegades confiant massa desi son alguns homens de ciutat en declinament y pobrea: e altres vicis.

Enla casa de Euast: y de Aloma no hauia ningun seruent mal criat: pertal que les maluades criances de aquells no fossen ocasio de engendrar en Aloma ningun mal pensament. Euast y Aloma anauen cascun jorn a veure: y hoyr lo sanct sagrament dela missa: e quant eren tornats a lur casa feyen almoyna dels bens: que deu los hauia comanats. Apres procurauen com poguessen mantenir lur casa. Y entre setmana: y en les festes anauen volenterosament als sermons: e als homens religiosos per hoyr la paraula de deu: e per rebre doctrina: perla qual fossen en estament de sancta vida.

Tota la ciutat valia mes per la bona vida: e bon estament: y exemple de Euast y de Aloma. Car los homens: qui eren en matrimoni: y en religio ne prenien bon exemple: y bona edificacio. E per tots los homens