Pàgina:2020 7060 Herbers.pdf/2

Aquesta pàgina ha estat revisada.


prèviament l’anul·lació o revocació d’aquest decret, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, tenint en compte que això no incideix en la seua executivitat, ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, per no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

 Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que consideren oportuna.

 València, 4 de setembre de 2020

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER