Pàgina:2002 X13528 l'Alqueria de la Comtessa.pdf/2

Aquesta pàgina ha estat revisada.


 La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura i Educació, considera correcta en valencià la grafia de l’Alqueria de la Comtessa.
 La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’Ús i Ensenyança del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa/Alquería de la Condesa per a la modificació de l’actual denominació bilingüe del municipi per la forma única en valencià de l’Alqueria de la Comtessa, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 3 de desembre de 2002,


 Decrete:

Article únic

 El municipi de l’Alqueria de la Comtessa/Alquería de la Condesa, de la província de València, adoptarà la denominació en valencià de l’Alqueria de la Comtessa. Les referències que a l’antic nom s’hagueren realitzat pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.
 Contra este decret, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des del sendemà de la publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


 València, 3 de desembre de 2002

El president de la Generalitat Valenciana,
 JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA