Pàgina:1993 829791 Dénia.pdf/2

Aquesta pàgina ha estat revisada.


pliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 9 de novembre de 1993,

Decrete

Article únic
 L'actual municipi de Denia, de la província d'Alacant, adoptarà la forma tradicional en valencià de Dénia. Les referències que a l'antic nom hagen fet els òrgans de l'Estat i altres organismes públics, s'entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.
 Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d'aquest decret al Boletín Oficial del Estado, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l'esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.

 València, 9 de novembre de 1993

El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER