Pàgina:!May mes monarquia! (1873).djvu/4

Aquesta pàgina ha estat revisada.
A N' EN JOAN LLIGÉ Y PASQUAL. Definitivament has ingressat entre los que volen la única forma de gobern possible; á la sola comunió política ahont si trovan quants desitxan l' engrandi- ment y prosperitat de la pàtria; al noble y honrat partit republicà democratich federal.
 Pobre apóstol de tant santa idea, pensava dedicarte aquesta comèdia, quant vaig comensar lo primer vers, ab lo fi de decantar la balansa que ja sàvia estaba al caurer. Al ser acavada perssisteixo ab lo mateix intent, ab la sola diferencia, que no tenint lloch la idea que portava per haverte adelantat á mos desitxos, servirá per donarte lo fraternal abrás de bona arrivada al camp de la justícia, del dret y de la pau.
 Petita es la ofrenda, segur que la critica, trovará que no reuneix cap bona condició literaria, mes lo poble per qui es escrita, si no 's mira la forma, veurà lo fondo, y si compren lo que vuy dir, no aspiro á cap altre cosa.
 Combatan alguns que arguments com els de aquesta comedia se duguin á las taulas, jo só de distint parer y en el teatro he procurat fer la propaganda tant activa com ho ban permès las me vas dèbils forsas. Si penetrantse de las ideas que toscament he procurat desarrollar en aquesta y altres produccions de la mateixa índole, nostre causa ha adquirit nous adeptes, no sento en cambi las censuras que sobre ml fulmini la crítica.
 Feste càrrech de lo exposat, y no 't detinguis en contemplar la pobresa de lo que lo que t'ofereix ton verda- der amich.

Rossendo. 

 Barcelona 22 de abril de 1873.