Ordinacion sobre moros y judios (Lleida, 11 d'abril de 1436)

Ordinacion sobre moros y judios (Lleida, 11 d'abril de 1436)
Consell del Regne de València (Alfons el Magnànim)
En aquesta xenòfoba ordre, s'instà a jueus i a moriscs de la ciutat de Lleida a portar una determinada marca identificativa so pena de rebre 20 fuetejades.
 Baixa
Dia 11 de abril de 1436

Item mes ordene lo present Consell, que quiscun juheu è juhia hagen è sien tenguts portar en los pits alt en loch que planament se mostre una roda de drap groch è vermell de granaria dun pa de sal, è aquell senyall tinguen cossit en la roba, pus sobirana que vestiràn en lo dit loch, è no pas ab agulla.

E axi matex los moros vagen ab la barba rasa è feta, segons en regne de Valencia. E ultra axò porten cosida en lo muscle squer una talladura de grap groch à guisa de llengua de bou de mitg palm de llarch è de dos dits dample. Lo qual senyal los dits moros et axi matex les mores, è moratelles è moratells, que encara no tenen barba agen è sien teguts portar lo dit senyal de groch de la dita forma cosit en lo muscle squer sobre la pus sobirana vestidura, que vestirán per tal forma, que palesament lo dit senyal se mostre. E si negun juheu ò juhia ò moro ò mora ò moratells ò moratelles seran atrobats sens lo dits senyals que quiscuna veguada encorreguen en pena è ban de deu lliures jacqueses ò de vint açots rebedors en la dita forma, de la cual pena ni ban, amor, ni gracia nols puxe asser feta.