Obras del poeta valenciá Ausias March/O quant es foll qui tem lo forçat cas

Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu ¡O quant és foll qui tem lo forçat cas.

 II.

O quant es foll qui tem lo forçat cas
é contra aquell remey es demanant
é qui poder se troba mòlt bastant
é no 'l coneix pensant lo havér escás.
Vos sòu aquell amprant contra la mort
puix es forçat que en mólt breu temps morréu
noc menysprear son poder bè podéu
é no temènt morir sòu d' ell estort.
 
En vos está fèr son cas flach ó fort
car lo séu mal per dues coses naix;
per tembre 'l dan del lloch eternal baix,
é per haver perdut al món deport.
Ja de aquest alçar podéu la má
puix vostres senys los quatre havéu perduts
donchs contra 'l dan armáuvos de virtuts
é no 'us dolrréu ne tembréu çá ne llá.

Al home bó la mort ningun mal fá
ans es mijá per hon trespassa Dèu
é si 'l mal hom morint en mal se véu
no 'u fá la mort ans pres mal com peccá.
La mort tem mólt qui viu en mal delit
car per dos mons jusa y superior
si 'l bó perdènt lo cos passa dolor
no es mólt gran pensant del esperit.

Dèu há dos móns á tot hom establit
axí com són dos natures en ell,
cascuna part espera en aquell
d' hon l' esser tráu finit ó infinit.
Al nostre cos la mort del tot confón
perdent son be lo qual es tot present
lo esperit no tem anullament
per mort reviu mes vá no sabent hon.

Los sentiments d' aquests diversos són
per be que tots aquesta mort despláu
hu tem é dol é l' altre en dolor jáu
lloch vol cascú en lo sèu propi món.
Aquest comport en mòlts veig discordar
en altres molts que 'n acort par qu' están
mes no es ver puix males obres fan
lo bon hom sol pot á si acordar

Ab vera pau lo bon hom pot obrar
no 'l mal talent car mal fi nos promet
per esta fi lo be y lo mal es fet
pél be s' ateny pél mal no 's pot guanyar.
En general hom vol y entén est bé
particular quant há dreta rahò
entén no 'l sent 'l obrant per passió,
é lo malvat no 'l sent ne 'l creu per fé.

Cascuna part de nos tira d' hon ve
la cos terreny deça vol romanir
l' arma d' aquell nos volrria partir
é lo seu be per la mort li pervé
mes tant ab dos han estreta amistat
que lo dolor pel companyó sofer
hoc fins entant que 'l mal torna en plaher
y 'l mal aquell há per gran be estimat.

Tant com mes l' hom tem l' inmortalitat
d' aquesta mort sofir mòlt gran turment
é si pres mort créu son anullament
en major mal es per la nullitat.
Si que lo mòn superior no fós
al hom es obs que 'u péns esser axí
car lo present no 'l tráu de ser mezquí
nostr' apetit no fuig afreturós.

Per esser 'l hom contra mort animós
l' es obs virtut theologal y moral
si que lo cos sia racional
per l' apetit portat al virtuós.
Lla donchs tot l' hom bons delits usará
passats pél cos mes á l' arma semblants,
mes d' inmortal que de mortal tocants
si qu' en est mòn del altre ja sentrà.

Qui en tant ve lo mort no dubtará
car lo seu cos en arma haurá conduyt
axí com lo mal hom d' ánima es buyt
axí lo bó lo cos sá no 'l sará.
Puix ab rahó jaquit há tot estrem
é temprats há tots los mals movimènts
esper' en Dèu é dónals no havènts
é viu en fé d' hon tots nos salvarém,

 Tornada.

Mare de Dèu, à tots los qui crehém
que tu portist aquel Cris fill de Dèu
per conseguènt per nos morí en creu
fes nos haver tanta fé com volém.