No·m pren axí com al petit vaylet

No·m pren axí com al petit vaylet pot tenir els següents significats:

Altres versionsModifica

No·m pren axí com al petit vaylet
qui va cerquant senyor qui festa·l faça,
tenint-lo calt en lo temps de la glaça
e fresch, d'estiu, com la calor se met;
preant molt poch la valor del senyor
e concebent desalt de sa manera,
vehent molt clar que té mala carrera
de cambiar son estat en major.

¿Com se farà que visca sens dolor
tenint perdut lo bé que posseÿa?
Clar e molt bé ho veu, si no ha follia,
que may porà tenir estat millor.
¿Donchs qué farà, puix altre bé no·l resta,
sinó plorar lo bé del temps perdut?
Vehent molt clar per si ser decebut,
may trobarà qui·l faça millor festa.

Yo son aquell qui·n lo temps de tempesta,
quant les més gents festegen prop los fochs
e pusch haver ab ells los propris jochs,
vaig sobre neu, descalç, ab nua testa,
servint senyor qui jamés fon vassall
ne·l vench esment de fer may homenatge,
en tot leig fet hagué lo cor salvatge,
solament diu que bon guardó no·m fall.

Tornada

Plena de seny, leigs desigs de mi tall;
erbes no·s fan males en mon ribatge;
sia entés com dins en mon coratge
los penssaments no·m devallen avall.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data