Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa/Letra per al Illm. Señor Compte de Aytona


 Letra per al Illm. Señor Compte de Aytona Gran Señor de les Baronias de Chiua y Beniarcho, y Majordom del Rey nostre Señor ab la qual se li dirigix la present obra.
 Segons la doctrina del excelent Poeta Oraci escrita en la sua art de poesía, Illm. Señor, ningú deu empendre obra desigual á les forses seues. Les paraules formals de Oraci son aquestes: «Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam Viribus...» Y per so, yo, conforme á esta doctrina, no havia, sí, no devia posar la ma en escriure lo que va en estos sis col-loquis, perque en la part de la obra, la dificultad era gran com se porá compendre per lo discurs de ella, y per la part mia la habilitat es poca; peró per pareixer-me, que ha deixar yo de posarlay, deixara per ventura de saberse, lo que tan á la honra y reputasió de aquesta ciutat de Tortosa en nostros temps tan oblidada convé, de la qual yo com à natural della dec tenir singular cuidado y memoria: que es la antigua fundació sua, lo nom verdader y los succesos de ella, les excelencies y coses maravelloses, que dins sos termens generals se troben; me so determinat de seguir una tan rahonable y justificada empresa, estimant que fora major lo inconvenient del callar, que no del tan perfet parlar, perque cert, es cosa admirable trobarse dins de un terme de una particular població, tantes coses que apenes en tot un Regne se troben, y serán mol pocs los Regnes ont tantes seni trobien; y aixi traent de la flaquesa forces, y confiat, que al bon ánimo les coses dificultoses se li fasiliten, he delliberat traure á llum, tot lo que de aquesta tan honrada Ciutat y (per usar de les paraules de Plini) celebérrima (que aixi la anomena ell), he trobat en diversos Autors escrit, y en pedra y metall esculpit y per mí mateix mirat y tractat. Lo estil á la veritat es baix y humil, mas no desconvenient á la escriptura de col-loquis; pero certifique á V. S.ª que en lo que toque á escriure veritat en quant posible es estat, he procurat seguir lo que han deixat per cosa mes certa los mes verdaders Autors. Y ab tal que lo subjecte que yo he pres pera posar la ma á la ploma es Tortosa; la intenció y propósit principal meu, emperó es estat escriure algunes coses de Cataluña; y per so van en la obra entreteixides y tocades altres histories, y les mes en gloria y honra de la corona de Aragó y singularment de la Nació Catalana, aixi per al ornato della, com pera major delit dels que la llegirán. Dónense també alguns avisos y consells saludables per el bon estament y policia de la mateixa ciutat. Y perque Tortosa entre les altres poblacions de Cataluña seguí aquella general opinió de fer guerra al Rey de Aragó D. Joan, segont de aquest nom, per la capció y mort del Príncep D. Carlos son fill; he delliberat tractar en tot lo quin col-loqui de les causes de aquella guerra, per mostrar les ocasions que lo Rey dona als catalans pera fer lo que feren, y per abonarlos de alló que contra ells deixen escrit Lucio Marineo y altres per tenir mes compte ab lo llagot que ab real veritat. Y sé que fora millor, que de res de aquelles turbasions nos tractara, per no reduir á la memoria llástimes velles y danys irreparables que sen seguiren; pero puix no han dubtat melévolos de escriure, con tants descomedimens, han escrit en ofença de la Nació Catalana, y tan públicament se consent, y va per totes parts lo que han escrit, no es mal, ans es molt be y cosa necesaria que escrigan la defensa també; puix pot ser bona, y seria falta molt gran al parer meu que de escriure se deixás. No he volgut escríurela en llengua Castellana, per no mostrar tenir en poc la Catalana, y també per no valerme de llengua estranya pera defensar y llustrar la naturaleça propia, que es la principal intenció de mon treball: ni tampoc la he volguda escriure en la llatina perque no pareguera ser tant generalment tractada y entesa per los de nostra nació com yo vulguera, per honra y contentament dels quals se es escrita; ab tot van en ella tocades algunes autoritats llatines escrites per gravíssims Autors per no ferlos perdre la finor y propietat que ab sí porten ab aquella copiosa llengua, que no les entenguen los que no son llatins, nols será empero impediment per al entendre la obra en lo demés. Ham paregut dirigirla á V. S.ª per creure que per dos principals coses li será agradable lo servey: la primera, perque M.n Guillem Ramon de Moncada predecesor de V. S.ª fonch la principal part de la conquista de Tortosa; la segona, perque fonch lo mateix Moncada y sos succesors, señors de la mateixa Tortosa, fins en lo temps del Rey en Jaume segon; y així que tractantse de Tortosa, necesariament se ha de tractar y fer memoria del valor y gloria del nom de Moncada de qui vuy es V. S.ª lo cap en tota la Corona de Aragó; y per so ab raó puch creure que li será, com li dic, agradable lo servey. Suplique á V. S.ª sia servit rebrel ab semblant amor de com se fa, perque ab lo favor y sombra de V. S.ª, reste escusada aquesta obra contra les malicioses llengues, y no tingua en poch encara que sia poch, perque nos pot dir que dona poch, lo qui tot lo que pot dona, considerant tambe, que so yo lo primer que ha gosat acometre tant treballosa y dificultosa empresa, perque es cert, que fa mes lo qui lo principi de qualsevol cosa fa, que no fa lo qui apres ajusta, quia facile est inventis addere: Les faltes de la obra, que no serán poques, pendrá V. S.ª y los que la llegirán ab la paciencia y comport, que la bona voluntad ab que ses feta y mereix; y Nostre Señor la molt Ilt.e Persona de V. S.ª ab aument de estats guarde com pot. Es de Tortosa als (. . . . . . . . . 1557).