La Bíblia (traducció de Bonifaci Ferrer)

La Bíblia
Bonifaci Ferrer
Primera traducció de la Bíblia Vulgata (en llatí) a una llengua romànica, impresa l'any 1478 (molt després de la mort de Bonifaci Ferrer).
 Baixa

Només es mostra un fragment del darrer capítol del llibre de Revelacions, tal com fou reimpresa per la Biblioteca Española de Rodriguez Castro

Esborrany Aquest text és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar el Viquitexts expandint-lo i millorant la seva qualitat, o citant fonts amb el permís de l'autor.

Altres dades:


Mostra a mi vn rei de aygua viua resplandentaxi com crestall proceint de la seilla de deu [e] del anyell. En lo mig de la plaza de ella: e de la una parte e altra del riu lo fust de vida por tant dotze fruyts: per cascuns mesos reten sô fruyt: e les fulles del fust a sanitat de les gêts. E res maleyt no sera pus: e la seilla de den e del anyel seran en aquella: e los seruents de ell suiran a aquell: e veuran la faç de ell: e lo nom de ell scrit en los fronts de ells. E nit pus no sera: e no hauran fretura de lum de candela ne d'lum de sol: car lo senyor deu illuminara aqlls: e regnaran en los setgles dels setgles. E dix a mi: aquestes paules fidelissimes son e verdaderes. E lo senyor deu dels spirits dels prophetes ha trames lo angel seu mostrar als seruêts seus les coses: que côue tost esser fetes. E veus que vinch iuaçosament. Benauenturat es lo qui guarda les paules de lu [sic] pphecia d'aquest libre.

E yo ioan qui oi e viu aquestes coses. E puix que les hagui oides e vistes: caygui perqueado res dauant los peus del angel: qui mostraua a mi aquestes coses. E dix a mi: guarda nou faces. Seruent so ensemps ab tu e ab los frares teus prophetes: e ab aquells qui seruen les paraules de la prophecia de aquest libre. A deu adora. E dix a mi: no sagelles les paraules de la prophecia de aquest libre. Car lo temps es prop. Qui nou noga en cara: e qui en les sutzures es en sutzeeixca en cara: e qui iustes sia iustificat en cara e lo sant sia santificat en cara. Ueus que vinch tots: e lo guardo meu es ab mi: retrea cascu segons les obres sues yo so alpha e o: primer e darrer: principi e fi. Benauenturats son los que lauen les stoles sues en la sanch del anyell. per que sia la potestat de ells en lo fust de vida: e per portes entren en la ciutat. De fora los cans a j'ents veri e los luxuriosos los homicides e los seruint a les idoles: e tot aquell qui ama e fa mentira. yo iesus be trames [sic] lo angel meu a testificar aquestes coses a uosaltres en les esglesies. yo so rael e linatge de dauid: stela resplandent e matutina. E lo spos e la sposa di en: vine. E lo qui ou: diga vine. E qui ha set vinga. E qui vol prenda de grat aygua de vida. Car fac testimoni tot oint les paraules de la prophecia de aquest libre. Si algu haura aiustat aquestes: aiustara deu sobre aqll les plagues que son scrites en aquest libre: e si algu haura diminuit de les paraules de la prophecia de aquest libre: tolra deu la part de ell del libre de vida e de la ciutat sancta: e de aquestes coses que son scrites en aquest libre. Diu ho lo qui testimonia dona de aquestes coses. Encara Uinch tots: amen. Uine senyor iesus. La gracia del senyor nostre iesucrist sia ab tots vosaltres Amen.
Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)