Là só atés d'on só volgut fugir

Là só atés d'on só volgut fugir pot tenir els següents significats:

Altres versionsModifica

Là só atés d'on só volgut fugir;
tinch-me per pres e no só presonat;
mas yo veig clar lo córs de mon mal fat,
e no l'he vist ans d·en ses mans venir.
Pren-me'n axí com al devinador
de sa greu mort per alguns clars mijans
prenusticant: no fugint de ses mans,
é ja per ffet tot quant és venidor.

O tu, mal fat, mal prenosticador!
E veig-l·axí com si era present,
per tal senyal que no pot ser mintent,
puys m'à plagut lo que fuy vorredor.
Quant só vengut al prenosticat punt,
veent, fuy orb, e sabent, ignorant.
No ssé qué fon que·m tench lo cor tirant
per anar lla on no volgra ser junt.

Sí co·l senglar que devala del munt
pells cants petits qui no·l basten matar,
e baix·al pla, on veu alans estar,
vol e no pot tornar del pla·n amunt,
ne pren a me, qui per fogir mal poch,
caych en les mans de dolor sens remey,
perpetual, sens mudar esta ley,
ans crexerà com, en loch dispost, foch.

No creu lo fat molt hom qui és badoch,
e molt grosser li allonga·l poder
sobre qué va e qué pot en nós ffer.
Lo cors és seu, e tot quant d'aquell toch;
mogut e fferm, ha lo poder per Déu;
tant quant al temps, se mostra variat;
mas tot per Déu és axí ordenat,
lo qual no·s mou, ne·s muda l'orde seu.

Lo ffat se pren, segons l'entendre meu,
tot quant és d'om, deffora la rahó;
lo foll és seu e sa elecció;
del savi pren quant a natura deu.
No ssé lo fat si guarda sol la fi,
o si la fi pels mijans mirarà;
ladonchs la fi son ésser mudarà,
si los mijans pendran revers camí.

Tornada

Mare de Déu, hages mercé de mi
e fes-me sser de tu enamorat;
de les amors que só passionat,
yo conech cert que só més que mesquí.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data