Histories d'altre temps
HISTORIES D'ALTRE TEMPS
IHISTORIES
D'ALTRE TEMPS

TEXTES CATALANS ANTICHS
Triats entre les produccions de
caràcter novelesch escri-
tes en nostra llengua o
en ella traduhides
durant els se-
gles xiv a
XVII


I

BARCELONA M. C M. X

LA HISTORIA DE
VALTER E GRISELDA

arromançada per Bernat Metge

Seguida de les de
LA FILLA DEL REY D'HUNGRIA
FRONDINO E BRISONA
y
PARIS E VIANA

Textes originals autèntichs
publicats en vista dels
manuscrits y edi-
cions primi-
tives

BARCELONA
M.CM.X

TAULA
_______
Pàgina
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v
Historia de Valter e Griselda, arromançada per Bernat Metge
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81

Els textes del present volem primer

reeditat
de la colecció Histories d'altre temps
són extrets de la Biblioteca Catalana
d'en R. Miquel y Planas
y s'han acabat d'im-
primir el día xv
de janer de
mcmx
per Fidel Giró, mestre estamper

de Barcelona.


HISTORIES D'ALTRE TEMPS


Colecció de textes catalans antichs, trials entre les produccions de caràcter novelesch escrites en nostra llengua o en ella traduhides durant els segles xiv a xvii; acompanyats de notes bibliogràfich-crítiques per R. Miquel y Planas.


VOLUMS PUBLICATS

I. Valter e Griselda — La filla del Rey d'Hungria — Frondino e Brisona — Paris e Viana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I pesseta.
II. Lo Somnie d'En Bernat Metge
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I —
III. Lo Carcer d'Amor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I —
IV. Les Faules d'Isop
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I —
V. Historia de Pierres de Provença y de la gentil Magalona
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I —
VI. Faules isòpiques de Aviano, Alfonso, Poggio y altres autors
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I —
VII. Jacob Xalabín — La Filla de l'Emperador Contastí
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I —


EN PREMPSA

VIII. Historia de l'esforçat cavaller Partinobles.

 El propòsit de l'editor no es altre que dotar la nostra bibliografía d'una serie de volums accessibles a tothòm qui vulgui fer coneixença ab la literatura catalana clàssica, suplint la necessitat fins ara sentida de textes de vulgarisació correctament reproduhits hont se pugui formar el gust de la nova generació literaria y mercès als quals puguin els catalans estudiosos compenetrar-se ab les proprietats característiques de la llengua materna.
 Pera conseguir els nostres propòsits no'ns perdonarèm cap sacrifici, y en proba d'això, el preu d'una pesseta cada volum implica la renuncia a favor del públich català de tot lo qui podría donar a la nostra empresa'l caràcter d'especulació mercantívola.