Decret sobre la denominació oficial del municipi de Xirivella

DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi de Chirivella, pel de Xirivella
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 24, del 16 de juny de 1980
Download-icon.svg Baixa


VIST L’expedient instruít per l’Ajuntament de Chirivella (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de Xirivella, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 86/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Chirivella, en sessió plenària celebrada én el quorum legàl el dia 25 de setembre de 1979, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Xirivella, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient ha estàt expòst al public per un plaç reglamentari, sense que contra el matéix es presentara reclamació alguna.

RESULTANT: Que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha emitít el seu informe favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un escrít de l’Institut de ciències de l’Educació de la Univertàt de Valéncia, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Terriotriàl, establixen la possiblitàt d’alterar els noms del Municipis.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt én el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl, puix que la Corporació aprovà el canvi de nom, objecte d’estudi, per unanimitàt.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo disposàt en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 795/1979, de 13 de febrér, i 5.nt-2-3 del Reàl Decrét del Conséll del País Valencià de 21 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES les disposicions legals anteriorment mencionades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny de 1980 a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de Chirivella, de la província, pel nom de Xirivella.


Donat en la ciutat de Valéncia, a nou de juny de 1980.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONIS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Xirivella.

Enllaços diversosModifica


PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)