Decret que disposa que el vaixell Rosa V.V. del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s'anomenarà President Macià

Decret que disposa que el vaixell Rosa V.V. del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
s'anomenarà President Macià
Generalitat de Catalunya
Decret del canvi de nom del vaixell Rosa V.V. a President Macià, publicat al DOGC Núm. 163, de 12 de juny de 1937, p. 907
 Baixa


 Atès que per Decret publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 18 de maig proppassat fou incorporat al Departament de Cultura de la Generalitat el vaixell «Rosa V. V.», per al servei de les seves institucions científiques i docents;
 Per tal d'honorar la memòria del Primer President de la Generalitat restaurada;
 A proposta del Conseller de Cultura, i d'acord amb el Consell,
 Decreto:
 Art. 1.r
 El vaixell «Rosa V. V.» del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s'anomenarà «President Macià».
 Art. 2.n
 El Conseller de Cultura resta facultat per a proveir amb tot el que sigui necessari a fi de formalitzar la documentació del vaixell «Rosa V. V.» per tal de donar compliment al Decret d'apropiació i al canvi de nom de l'esmentat vaixell.
 Art. 3.r
 Les despeses que ocasioni el sosteniment del vaixell «President Macià» es pagaran a càrrec del cap. XII, art. 3.r, partida 1672 i per compte dels crèdits extraordinaris a disposició del Departament de Cultura.
 Barcelona, 8 de juny del 1937.

LLUIS COMPANYS

 El Conseller de Cultura,
Carles Martí i Feced

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)