Decret de creació del Servei de Biblioteques al Front de Madrid (1937)

Decret de creació del Servei de Biblioteques al Front de Madrid
Generalitat de Catalunya
Decret de creació del Servei de Biblioteques al Front de Madrid, publicat al DOGC Núm. 227, de 15 d'agost de 1937, p. 601-602
 Baixa


 La Delegació de Madrid del Comissariat de Propaganda ha suggerit al Departament de Cultura la convéniencia d'organitzar, en aquella ciutat, una Biblioteca Catalana;
 Atès que si alguna objecció pot fer-se del projecte esmentat digne de tots els estímuls, és solament des del punt de vista de la seva oportunitat i de l'economia d'esforços que imposa la urgència de completar primerament dins de Catalunya l'organització d'un servei eficient de biblioteques, però tenint present que si bé les possibilitats econòmiques no ho permeten avui, és un desig del Govern de la Generalitat poder-ho portar a terme, al seu dia i tan aviat com les circumstàncies ho facin necessari;
 Atès, però, que si la creació per la Generalitat d'una Biblioteca Catalana a Madrid seria potser avui prematura, escau perfectament dins de les exigències de l'hora que vivim, l'organització a Madrid d'un servei que tingui cura de la tramesa de llibres als catalans que en tan gran nombre, lluiten als Fronts del Centre;
 Atès que la Generalitat té organitzat un Servei de Biblioteques al Front per als sectors de l'Exèrcit de l'Est que corresponen als límits de Catalunya, servei que ha tramès lots importants de llibres a altres Fronts, i que la Generalitat es proposa ampliar-hi la seva acció cultural, essent evident que el Servei radicat a Barcelona difícilment podrà actuar amb la rapidesa desitjada als sectors de l'Exèrcit del Centre si no compta a Madrid mateix amb un organisme que n'assumeixi la responsabilitat immediata;
 Atès que la Delegació a Madrid de la Comissaria de Propaganda, la qual compta amb local a propòsit i amb el personal de Minyons de Muntanya, podria tenir cura del Servei de tramesa de lots de llibres als nuclis de catalans combatents als exèrcits del Centre, servei que serà necessari relligar, naturalment, amb el de Biblioteques i que actuarà d'acord amb aquest Servei i amb la Comissió de les Lletres Catalanes;
 Vist l'informe de la Direcció Tècnica de Biblioteques Populars, confirmat per la Comissió dels Serveis del Patrimoni Històric, Artístic i Científic de Catalunya;
 A proposta del Conseller de Cultura i d'acord amb el Consell,
 Decreto:
 Art. 1.r
 És creat el Servei de Biblioteques del Front de Madrid, mitjançant l'organització d'un servei de lots de llibres per als milers de catalans que actuen al Front del Centre, en forma semblant al Servei de Biblioteques al Front de l'Est, establert per la Generalitat.
 Art. 2.n
 És confiada l'organització del Servei de Biblioteques al Front de Madrid a la Delegació de la Comissaria de Propaganda en aquella ciutat, la qual Delegació actuarà d'acord amb la Comissió de les Lletres i el Servei de Biblioteques de la Generalitat.
 Art. 3.r
 Aquesta organització podrà ésser la bases per a l'establiment, a mesura que les possibilitats ho permetin, de la Bibioteca Catalana a Madrid.
 Art. 4.t
 La Delegació de la Comissaria de Propaganda de la Generalitat a Madrid, el Servei de Biblioteques de la Generalitat i la Comissió de les Lletres Catalanes formularan el projecte d'organització, dintre el més breu termini possible, de l'esmentat Servei de Biblioteques al Front de Madrid, projecte que serà sotmès a l'aprovació del Conseller de Cultura.
 Barcelona, 6 d'agost del 1937.

LLUIS COMPANYS

El Conseller de Cultura,
Carles Pi i Sunyer

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)