Decret de 22 de maig de 1978, de creació del Servei d'Ensenyament del Català

Decret de 22 de maig de 1978, de creació del Servei d'Ensenyament del Català
Generalitat de Catalunya
Decret de creació del Servei d'Ensenyament del Català (1978) publicat al DOGC Núm. 4, de 15 de juny de 1978, p. 23-24
 Baixa


 La Generalitat de Catalunya es proposa que tots els infants de Catalunya rebin instrucció de primeres lletres en llur llengua materna catalana o castellana i en rebin també de l'altra llengua, castellana o catalana, perquè a la fi dels estudis bàsics, als catorze anys, les puguin utilitzar normalment i correctament totes dues. Considera també necessari que als ensenyaments mitjans hi hagi professors titulars de català i ensenyament obligatori del català als plans d'estudis.

 La Generalitat estima que els professors de català cal que s'incorporin als nivells i titulacions oficials de l'ensenyament i, en conseqüència, es proposa facilitar als actuals docents, que no tinguin títol de professor d'Educació General Bàsica o de Llicenciat, la realització dels estudis universitaris corresponents.

 Per a assolir els objectius esmentats establirà un programa coordinat de formació i reciclatge de professors. Aquest pla serà encomanat, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans, als organismes adients d'Ensenyament Superior: Facultats Universitàries, Instituts de Ciències de l'Educació i Escoles Universitàries de Professorat d'Educació General Bàsica.

 Considerant, però, que, mentre la Generalitat no disposi dels serveis generals d'administració educativa i d'inspecció tècnica als diversos nivells de l'ensenyament, cal establir un servei que assumeixi la gestió administrativa de l'ensenyament del català i n'asseguri l'assessorament i control pedagògics i científics;

 Atès el que disposa l'article 23 del Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya del 18 de març d'enguany, i a proposta del senyor Conseller d'Ensenyament i Cultura,


 Decreto:

 Article 1.er
 Es crea, integrat dins de l'àmbit de competència del Departament d'Ensenyament i Cultura, el Servei d'Ensenyament del Català.

 Article 2.on
 El Servei d'Ensenyament del Català estarà constituït per dues seccions: l'Administrativa, que s'encarregarà de les tasques organitzatives del servei, i la d'Assessorament, que tindrà el doble vessant de coordinadora del Servei amb les Institucions i Organismes públics i privats dedicats a l'Ensenyament, i el de control de l'activitat pedagògica i científica.

 Article 3.er
 Es faculta el Departament d'Ensenyament i Cultura per a subscriure, a través del Servei d'Ensenyament del Català, amb organismes públics i privats, els convenis de col·laboració i ajuda que es considerin convenients per a assolir les finalitats pròpies del Servei.

 Article 4.rt
 Correspon al Departament d'Ensenyament i Cultura, d'acord amb l'article 12, paràgraf segon, del Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya, dictar les normes de gestió, organització i administració del Servei d'Ensenyament del Català que resultin precises per a l'execució del present decret.

 Article 5.è
 S'autoritzaran, a través de les corresponents partides pressupostàries, els crèdits necessaris per al sosteniment del Servei d'Ensenyament del Català.

 Barcelona, 22 de maig de 1978.

Josep Tarradellas
President de la Generalitat de Catalunya

 Pere Pi-Sunyer i Bayo
Conseller d'Ensenyament i Cultura

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)