Decret 82/2004 sobre la denominació oficial del municipi de Vilafranca

DECRET 82/2004, de 21 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Villafranca del Cid per la forma bilingüe de Villafranca del Cid/Vilafranca. [2004/5328]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 4.760, del 25 de maig de 2005
 Baixa


L’Ajuntament de Villafranca del Cid, en sessió del dia 15 de novembre de 2002, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe de Villafranca del Cid/Vilafranca.

La Junta de Govern de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la reunió del dia 23 de març de 2004, va adoptar Acord, i va informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa, en l’article 15.1, que correspon al Consell de la Generalitat determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Villafranca del Cid per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de Villafranca del Cid/Vilafranca, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de maig de 2004,


Decrete

Article únic

El municipi de Villafranca del Cid, de la província de Castelló, adoptarà la denominació bilingüe de Villafranca del Cid/Vilafranca.

Les referències que a l’antic nom hagueren sigut realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen interposar qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 21 de maig de 2004

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

VÍCTOR CAMPOS GUINOT


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 82/2004 sobre la denominació oficial del municipi de Vilafranca.

Enllaços diversosModifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)