Decret 81/2004 sobre la denominació oficial del municipi de Tàrbena

DECRET 81/2004, de 21 de maig, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Tárbena per la forma en valencià de Tàrbena. [2004/5326]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 4.760, del 25 de maig de 2005
 Baixa


L’Ajuntament de Tárbena, en sessió del dia 11 de setembre de 2003, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Tàrbena.

La Junta de Govern de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la reunió del dia 23 de març de 2004, va adoptar Acord, i va informar favorablement el canvi de denominació proposat.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa, en l’article 15.1, que correspon al Consell de la Generalitat determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Tárbena per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Tàrbena, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de maig de 2004,


Decrete

Article únic

El municipi de Tárbena, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Tàrbena. Les referències que a l’antic nom hagueren sigut realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen interposar qualsevol altra via que estimen oportuna.


Valencia, 21 de maig de 2004

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

VÍCTOR CAMPOS GUINOT


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 81/2004 sobre la denominació oficial del municipi de Tàrbena.

Enllaços diversosModifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)