Decret 74/1996 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla de Benifassà

DECRET 74/1996, de 16 d’abril, pel qual s’aprova el canvi de la denominació del municipi de Puebla de Benifasar per la forma tradicional en valencià de la Pobla de Benifassà. [96/3681]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.732, el 22 d’abril de 1996
 Baixa


L’Ajuntament de Puebla de Benifassar, en sessió plenària del dia 21 e juliol de 1995, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de la Pobla de Benifassà.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de la Pobla de Benifassà.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Puebla de Benifassar per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de la Pobla de Beifassà, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 d’abril de 1996,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Puebla de Benifasar, de la província de Castelló, adoptarà la forma tradicional en valencià de la Pobla de Benifasà. Les referències que a l’antic nom hagen realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Les persones interessades podran interposar contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, d¡acord amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), tot això sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.


València, 16 d’abril de 1996.

El President de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Presidència,

JOSÉ JOAQUÍN TIPOLL SERRANO


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians Modifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi Modifica

Decret 74/1996 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla de Benifassà.

Enllaços diversos Modifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)