Decret 6/2002 sobre la denominació oficial del municipi del Castell de Guadalest

DECRET 6/2002, de 8 de gener, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Guadalest per la forma en valencià el Castell de Guadalest. [2002/X236]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 4.167, del 14 de gener de 2002
 Baixa


L’Ajuntament de Guadalest, en sessió de 9 de juliol de 2001, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià el Castell de Guadalest.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura i Educació, considera correcta en valencià la grafia el Castell de Guadalest.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’Ús i Ensenyança del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En virtut de tot això, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Guadalest, per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià el Castell de Guadalest, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de gener de 2002,


Decrete

Article únic

El municipi de Guadalest, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació tradicional en valencià el Castell de Guadalest. Les referències que a l’antic nom hagueren sigut realitzades pels òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, escau interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que els interessats puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 8 de gener de 2002

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 6/2002 sobre la denominació oficial del municipi del Castell de Guadalest.

Enllaços diversosModifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)