Decret 36/1996 sobre la denominació oficial del municipi de Benirradrà

DECRET 36/1996, de 5 de març, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Benirredrá per la forma en valencià de Benirredrà. [96/2619]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.707, del 12 de març de 1996
 Baixa


L’Ajuntament de Benirredrá, en sessió plenària del dia 10 de maig de 1995, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Benirredrà.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia Benirredrà.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ºs [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Benirredrá per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Benirredrà, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de març de 1996,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Benirredrá, de la província de València, adoptarà la forma en valencià de Benirredrà. Les referències que a l’antic nom hagueren fet els òrgans de l’Estat i uns altres organismes públics, s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Les persones interessades podran interposar contra aquest decret que posa fi a la via administrativa, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, un recurs contenciós administratiu davant de la corresponent Sala del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, d’acord amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de la Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.


València, 5 de març de 1996

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El Conseller d’Administració Pública,

JESÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians Modifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi Modifica

Decret 36/1996 sobre la denominació oficial del municipi de Benirredrà.

Enllaços diversos Modifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)