Decret 340/1996, de 29 d'octubre, pel qual s'autoritza la Biblioteca de Catalunya per constituir el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Engranatges
Engranatges
Un o més usuaris estan duent a hores d'ara una tasca amb aquest text.

És possible, per tant, que us pugueu trobar amb defectes de contingut o de forma. Si us plau, abans de realitzar grans modificacions o substitucions, contacteu amb els darrers contribuïdors, bé amb un missatge a ses respectives pàgines de discussió, o bé a la pàgina de discussió de l'article per a poder-ne coordinar la redacció.
Comentaris:docosong

Decret 340/1996, de 29 d'octubre, pel qual s'autoritza la Biblioteca de Catalunya
per constituir el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Decret pel qual s'autoritza la Biblioteca de Catalunya per constituir el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, publicat al DOGC núm. 2277, del 6 de novembre de 1996, p. 11341
 Baixa


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.


 D'acord amb la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya té, entre d'altres, la missió d'elaborar, gestionar i difondre el catàleg col·lectiu del sistema bibliotecari de Catalunya. A més, l'article 43 d'aquesta Llei estableix que les biblioteques universitàries es coordinen amb la resta del sistema per mitjà de la Biblioteca de Catalunya.

 Per això, atès el que disposa l'article 55 de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

 A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,


Decreto:

—1 S'autoritza la Biblioteca de Catalunya per tal de constituir el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, juntament amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya.

—2 S'aproven els Estatuts del Consorci, que es publiquen annexos al present Decret.
 L'aprovació dels Estatuts i en especial de l'article 19.b) no implica cap obligació per a l'Administració de la Generalitat en relació amb el finançament del Consorci, al marge de les obligacions econòmiques que puguin correspondre a la Biblioteca de Catalunya com a ens consorciat.

Barcelona, 29 d'octubre de 1996

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joan M. Pujals i Vallvè
Conseller de Cultura


ESTATUTS del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya Modifica

Capítol 1. Disposicions generals Modifica

Article 1 Modifica

 La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya constitueixen un consorci amb el nom de Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, amb l'objectiu fonamental de millorar la qualitat dels serveis bibliotecaris a través de la cooperació interbibliotecària i amb les finalitats següents:

Article 2 Modifica

 El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya té caràcter voluntari i indefinit, és una entitat de dret públic i es regeix pels seus Estatuts i supletòriament per la legislació aplicable d'acord amb l'ordenament jurídic.

Article 3 Modifica

 El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya té personalitat jurídica pròpia per al compliment de les seves finalitats i pot realitzar actes d'administració o de disposició de béns, celebració de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius que estableixen aquests Estatuts.

Article 4 Modifica

 El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya tindrà la seva seu a Barcelona, a l'edifici TL del campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (c. Jordi Girona, 29). No obstant això, es pot canviar el domicili del Consorci per acord del Consell de Govern.

Article 5 Modifica

 La integració en el Consorci d'altres organismes o entitats, amb l'acceptació prèvia dels presents Estatuts, es regirà pel que preveu l'article 13 d'aquests i comportarà l'adequació en la composició de l'estructura organitzativa del centre.


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)