Decret 225/1996 sobre la denominació oficial del municipi de Beneixama

DECRET 225/1996, de 10 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Benejama per la forma en valencià de Beneixama. [96/s4963]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.903, del 7 de gener de 1997
 Baixa


L’Ajuntament de Benejama, en sessió del dia 31 de maig de 1996, va aprovar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Beneixama.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia Beneixama.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Benejama per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma en valencià de Beneixama, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de desembre de 1996,


Decrete

Article únic El municipi de Benejama, de la província d’Alacant, adoptarà la denominació tradicional de Beneixama. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, d’acord amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l’esmentada Llei 30/1992), sense prejudici que les persones interessades exercisquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


València, 10 de desembre de 1996.- El president de la Generalitat Valenciana: Eduardo Zaplana Hernández-Soro.


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians Modifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi Modifica

Decret 225/1996 sobre la denominació oficial del municipi de Beneixama.

Enllaços diversos Modifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)