Decret 205/1996, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi d'Alcalà de Chivert per la forma en valencià d'Alcalà de Xivert, i canvi dels topònims Cap i Corp per Capicorb, i Alcocebre per Alcossebre

DECRET 205/1996, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el canvi de la denominació de municipi d'Alcalá de Chivert per la forma en valencià d'Alcalà de Xivert, i canvi dels topònims Cap i Corp per Capicorb, i Alcocebre per Alcossebre. [96/X4251]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.880, el 29 de novembre de 1996
 Baixa


 3214 DECRET 205/1996, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi d'Alcalà de Chivert per la forma en valencià d'Alcalà de Xivert, i canvi dels topònims Cap i Corp per Capicorb, i Alcocebre per Alcossebre. [96/X4251]


 L'Ajuntament d'Alcalá de Chivert, en la sessió del 24 d'abril de 1996 va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià d'Alcalà de Xivert, i el canvi dels topònims Cap i Corp per Capicorb, i Alcocebre per Alcossebre.

 La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correctes en valencià les grafies Alcalà de Xivert, Capicorb i Alcossebre.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 Per tant, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament d'Alcalá de Chivert per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià Alcalà de Xivert, i per al canvi dels topònims Cap i Corp i Alcocebre per Capicorb i Alcossebre, respectivament, en què s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència, i amb la prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de novembre de 1996,


Decrete

Article únic
 L'actual municipi d'Alcalá de Chivert, de la província de Castelló, adoptarà la denominació tradicional en valencià d'Alclà de Xivert, i els nuclis de població de Cap i Corp i Alcocebre adoptaran les denominacions també en valencià de Capicorb i Alcossebre, respectivament. Les referències que als antics noms hagueren realitzat els òrgans de l'Estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació d'aquest Decret en el Boletín Oficial del Estado, a les noves denominacions.

 Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, hom pot interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d'aquest decret en el Boletín Oficial del Estado, d'acord amb el que estableix els articles 48, 109.c) y 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l'esmentada Llei 30/1992). Tot això sense prejudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.


 Valencia, 5 de novembre de 1996.

El President de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El Conseller de Presidència,
JOSÉ JOAQUÍN TIPOLL SERRANO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians Modifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi Modifica

Enllaços diversos Modifica


 
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)