Decret 19/1996 sobre la denominació oficial del municipi d'Atzeneta d'Albaida

DECRET 19/1996, de 5 de febrer, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
d’Adzaneta de Albaida per la forma en valencià d’Atzeneta d’Albaida. [96/0964]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.684, del 8 de febrer de 1996
 Baixa


L’Ajuntament d’Adzaneta de Albaida, en sessió del dia 8 de maig de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana d’Atzeneta d’Albaida.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia Atzeneta d’Albaida.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ºs [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Adzaneta de Albaida per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Atzeneta d’Albaida, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 5 de febrer de 1996,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de d’Adzaneta de Albaida, de la província de València, adoptarà la forma tradicional valenciana d’Atzeneta d’Albaida. Les referències que a l’antic nom hagen estat realitzades pels òrgans de l’Estat, i per altres organismes públics, s’entendran fetes, a partir de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret en el Butlletí Oficial de l’Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de la citada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen oportú.


València, 5 de febrer de 1996

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El Conseller d’Administració Pública,

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians Modifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi Modifica

Decret 19/1996 sobre la denominació oficial del municipi d’Atzeneta d’Albaida.

Enllaços diversos Modifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)