Decret 168/1992 sobre la denominació oficial del municipi de l'Alcora

DECRET 168/1992, de 16 d’octubre, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi d’Alcora per la forma bilingüe de l’Alcora en valencià i Alcora en castellà. [92/5415]
Govern valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.888, el 23 d’octubre de 1992
 Baixa


L’Ajuntament d’Alcora (Castelló), en la reunió del dia 3 de març de 1992, va sol.licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe de l’Alcora en valencià i Alcora en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera que és correcta en valencià la grafia de l’Alcora, i no escau cap informe per a la forma en castellà, Alcora, que és l’actual denominació.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us i Ensenyament del Valencià, disposa, en l’article 15.1 que correspon al Govern valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alcora per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de l’Alcora en valencià i Alcora en castellà, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern valencià en la reunió del dia 16 d’octubre de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi d’Alcora, de la província de Castelló, adoptarà la forma bilingüe, per a la seua denominació, de l’Alcora en valencià i Alcora en castellà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 16 d’octubre de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians modifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi modifica

Decret 168/1992 sobre la denominació oficial del municipi de l’Alcora.

Enllaços diversos modifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)