Decret 154/1986 sobre la denominació oficial del municipi de l'Alqueria de la Comtessa

DECRET 154/1986, de 9 de desembre, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi en bilingüe: l’Alqueria de la Comtessa, en valencià, Alquería de la Condesa, en castellà. [3052]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 494, el 26 de desembre de 1986
 Baixa


L’Ajuntament d’Alquería de la Condesa (València), en sessió celebrada el dia 17 d’abril de 1986, acordà de sol·licitar el canvi del nom del Municipi per la forma bilingüe, l’Alqueria de la Comtessa, en valencià, i Alquería de la Condesa, en castellà.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de l’Alqueria de la Comtessa, i no s’escau cap informe per a la forma en castellà, Alquería de la Condesa, que és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alquería de la Condesa (València) per a l’alteració de la denominació actual per la forma bilingüe, l’Alqueria de la Comtessa, en valencià, i Alquería de la Condesa, en castellà, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració Pública, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 9 de desembre de 1986,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Alquería de la Condesa, de la Província de València, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: l’Alqueria de la Comtessa, en valencià, i Alqueria de la Condesa, en castellà. Les referències que al nom antic hagen efectuat els òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 9 de desembre de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 154/1986 sobre la denominació oficial del municipi de l’Alqueria de la Comtessa.

Enllaços diversosModifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)