Decret 153/1986 sobre la denominació oficial del municipi d'Albalat dels Tarongers

DECRET 153/1986, de 9 de desembre, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi d’Albalat dels Taronchers (Valencia). [3050]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 494, el 26 de desembre de 1986
Download-icon.svg Baixa


L’Ajuntament d’Albalat de Taronchers (València), en sessió celebrada el dia 12 de maig de 1986, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel d’Albalat dels Tarongers.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia d’Albalat dels Tarongers.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Albalat de Taronchers (València) per a l’alteració de la denominació actual per la d’Albalat dels Tarongers, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració Pública, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 9 de desembre de 1986,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Albalat de Taronchers de la Província de València, es denominarà Albalat dels Tarongers. Les referències que al nom antic hagen efectuat els òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 9 de desembre de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 153/1986 sobre la denominació oficial del municipi d’Albalat dels Tarongers.

Enllaços diversosModifica


PD-icon.svg
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)