Decret 139/1984 sobre la denominació oficial del municipi de Riba-roja de Túria

DECRET 139/1984, de 22 de desembre, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de Riba-roja de Túria.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 221, el 24 de gener de 1985
 Baixa


L’Ajuntament de Ribarroja del Turia (València), en sessió celebrada el dia 27 de maig de 1983, acordà sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi pel de Riba-roja de Túria.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en llengua valenciana la grafia de Riba-roja de Túria.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Ribarroja del Turia per a l’alteració de la denominació actual per la de Riba-roja de Túria, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 22 de desembre de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Ribarroja del Turia es denominarà Riba-roja de Túria. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públiques, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 22 de desembre de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 139/1984 sobre la denominació oficial del municipi de Riba-roja de Túria.

Enllaços diversosModifica


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)