Decret 132/1993 sobre la denominació oficial del municipi de la Salzadella

DECRET 132/1993, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Salsadella. [93/5339]

del Govern Valencià

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 2.082, el 6 d’agost de 1993


L’Ajuntament de Salsadella, en sessió plenària del dia 26 de març de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana de la Salzadella.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia de la Salzadella.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Salsadella per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma en valencià de la Salzadella, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller d’Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de juliol de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Salsadella, de la província de Castelló, adoptarà la forma tradicional en valencià de la Salzadella. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és precedent interposar, després de la comunicació preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d’aquest decret al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l’esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.


Valencia, 30 de juliol de 1993


El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

LUIS BERENGUER FUSTER

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valenciansModifica

Enllaços relacionats amb el decret i el municipiModifica

Decret 132/1993 sobre la denominació oficial del municipi de la Salzadella.

Enllaços diversosModifica


PD-icon.svg

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)