Barcelona. Ressenya histórica - Dels primitius temps al segle XI

Portada Dels primitius temps al segle XI
Barcelona. Ressenya histórica
Del segle XII al XV


DELS PRIMITIUS TEMPS


AL SEGLE XI Com, tapada per espessa cortina de boyras, sols esmortidament deixa entreveure la montanya sos gegantins contorns, aytal se presenta als ulls del historiador la etat primitiva d' Espanya.
 Si 'ls moderns descubriments arqueológichs han pogut, en altres nacions, aclarir aqueixas endarreridas centurias fins á fer passar al domini de l'época histórica lo que posat estava en la fabulosa[1], no ha sigut nostra pátria la que més ha avansat per aquest camí, y per aixó á las rassas que s' embolcallan áb lo poétich mantell de las tradicions de que ara abans d' ara un capdalt poeta nos ha bellament parlat [2], y á las que 'ns llegaren, pera mostrade sa existencia, monuments megalítichs com las murallas de Tarragona, ab prou feynas si las sabém nomenar iberas, tal volta comprenent ab aquesta denominado á nissagas enteras de molt diferenta fesomía.
 Del litoral del Mediterrani, y entre éll de nostra Catalunya, se 'n retrauhen novas certas que 's fan coincidir ab la vinguda dels chethas y fenicis, mentre á l' interior, invasions de celtas hi prenian estada [3].
 Darrerament, estudis molt pacients sembla fan menys important de lo que s' havía cregut l' influencia civilisadora en nostra patria de las colonias gregas.
 Cenyintnos ja á nostre precís objecte, era Barcelona (uns 300 anys abans de Jesucrist) una població notable, fundada sens dubte per las primitivas rassas, ja que la situació geográfica de son territori era al objecte apropiada.
 Deixant apart los antichs dictats dels historiadors de l' Etat Mitjana, que com l' arquebisbe D. Rodrigo, posan sa fundació per l' Hércules Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/7 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/8 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/9 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/10 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/11 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/12 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/13 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/14 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/15 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/18 Pàgina:Barcelona. Ressenya histórica (1878).djvu/19


  1. Las célebres escavacions fetas per lo Dr. Schliemann en Troya han donat per'resoltat la troba del emplassament d'una població y la d'una munió d'objectes que concordan exactament ab las descripcions de l'Iliada.
  2. L' Atlántida, poema de Mossen Jascinto Verdaguer.
  3. Sobré la historia de Catalunya en aquestos antichs temps vegis lo trevall que actualment está publicant en La Renaixensa lo Sr. Sanpere y Miquel, titolat; Origens y fonts de la nació catalana.