Acta de concòrdia del Parlament de Catalunya (S.XV)

Acta de concòrdia del Parlament de Catalunya (S.XV)
les Corts Catalanes
 Baixa

  Com lo Parlament ab gran desig cobteig anar avant e provehir en los casos e articles en un memorial laltre jorn en lo dit Parlament acordat contenguts ço es en la deffensio de la terra, en la justicia e lo be del general, e altres coses toquants lo be de la cosa pública del dit principat: e per algun debat e questio per lo nombre de les persones sobre los dits articles deputadores siá differit en los dits actes fins açi provehir pretenents lesio de lurs privilegis e libertats segons par en diverses cedules dessus en lo present proces contengudes: per tant lo dit Parlament vistes les cedules novellament donades per los egregi comte de Prades e lo molt noble baro comte de Cardona, mossen Galceran de Rosanes, e mossen Dalmau Gaçirera e altres en la dita cedula nomenats, e per lo vezcomte Dilla per si, e altres barons e nobles en la cedula per ell offerta nomenats e per mossen Berenguer Dolms, cavaller, per sí e per altres cavallers e homens de paratge en la cedula mencionats, e per Nazbert Gatrilla, donzell, per sí e per alguns cavallers e homens de paratge de Empurda per ell offerta mencionats: considerant lo dit Parlament com tots los dits cedulants desigen esser en avant procehit en los dits articles e cases e que tot cuytar hi es triga no desigan prejudici de alguns de dit Parlament en lurs libertats e privilegis preteses: ordona ab comuna concordia per squivar prejudici a tots los dits cedulants e a qualsevol altres del dit Parlament la present e tantost subseguent salvetat. Lo present Parlament, e tots e sengles convocat en aquell protesten, salven e volen que per los actes que son fets os fan de present, os farán en esdevenidor en aquell no sia fet o engendrat directament o indirecta, tácitament o expressa algun prejudici o derogacio a ells o á alguns dels staments o condicio lurs ne adquisit dret a algun o a alguns dels convocats en lo dit Parlament ne a altres de lur condicio en general o singular: e singularment que per nombre, eleccio o nominacio de persones o en altra manera no sia feyt o engendrat prejudici al privilegi del bras que los cavallers o gentils homens haver pretenen, ans romemguen quescuns en lur plen dret, us e posesio si e en axí com eren ans del dit Parlament, axí en propietat com en us, com en possessio, com en tot altre dret a ells e quescuns dells en qualsevol manera e forma pertanyent, e axi com mils pot esser dit, cogitat e expresat. E axí ells tots e sengles dessus dits en lo dit Parlament convocats per pacte expres concordablament e voluntaria e de certa sciencia ho prometen e stipulen los uns als altres ab bona fe e sens enguan e frau en mans del notari davall scrit en nom dels absents e de tots aquells de qui es o será o pot esser interes: e premesa la present salvetat ordona en los dits actes e altres qualsevol quis hajen es dejen fer en lo present Parlament de continent e per avant pus a deguda conclusio esser procehit ço es en la manera seguent: que fetes eleccions e nominacions de persones apart per quescunes condicions del dit Parlament, e fetes e continuades per los dits notaris lo Parlament en general e nomenar las eleccions fetes en nom de tot lo dit Parlament, e axí se haguen a continuar per los notoris.

Fonts Modifica  Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)