A ca' la sonambula
A ca' la sonámbula
«Tipografia Moderna», Aribau, 60.— Barcelona.
Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/3 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/4
ACTE ÚNIC
_____

Recibidor d'una casa de regular aspecte. A la dreta, la porta de la escala, macissa, ab pany de cop, reixeta, baldas y timbre per trucar. Al fondo, porta ab portier caygut. Finestra á la esquerra en primer terme ab trasparent tirat. Tot voltant de la escena, cadiras de fusta pintada ab assiento de boga. Quadros ab estampas per las parets. Al mitx de la escena una tauleta de caoba ab mármol. A la esquerra segón terme, porta.


ESCENA PRIMERA
MARIANO, que' entra per la porta de la escala, obrintla ab clau y tancantla de cop.

Tresona!... No hi es. ¡Tant tart

y encara ab tanta catxassa!...
No 'ns queixém, que déu se' á plasssa...
Mentres tant, jo paro l' art.
Ja es l' hora que ve la gent
á comensar l' ofertori;
ab aixó, obrim l' escriptori.
 (Obra la porta de la escala, deixantla franca.)
Ja hi poden anar cayent.
¡Aixó es un gust: la vritat!
Vaig posarme á la xaveta
de viure' ab la esquena dreta,
y al cap-de-vall ho le lograt.
Aixó sí, fill: has patit;

perque... ¡n' has tocat de teclas!

Per lo tant, si ara t' arreglas,
ningú 't pot dir «mal profit».
Perruqué', arrenca-caixali,
quinquillayre de café,
repartidor... Pero re':
ab la sórt may feyam ali.
Per' véurer si eixía á salvo,
vaig buscá' invents. ¡Mal consell!
Vaig fe' un' aygua pe 'l cabell
que tothom s' hi feya calvo.
Vaig empescarme un sabó
per' las tacas y pe'ls guants,
que va esbalotá' 'ls encants;
pero ¡ca!: mala invenció
A n' als tres días ó quatre,
ja cap babáu me 'n prenía:
la taca... ¡prou! ja fugía;
pero... n' hi quedava un' altre!
Sort qu' al home de conducta
li ve un día que 's compón:
ara, 'l rengló de la són
es el que 'm dona producte.
Tenim aquí, casa oberta
ab la Tresona -qu' es una
sonámbula de fortuna,
que sab de dormir desperta;-
y exploto un establiment
sense exposar capital,
perque jo pago, total,
ab uns quants grapats de vent.

(Fa l' acció de magnetisar.)

Y veuse aquí, d' un pelón
fet un home de decencia,
gracias á la Providencia
qu' ompla de tontos el món.ESCENA II
MARIANO, CONXA, per la porta de la escala.

Conxa Deu los guart.
Maria.  (Una senyora).
Conxa ¿No es pas en 'quest pis, qu' hi está
una sonámbula?
Maria.  Va

ben guiada.

Conxa  ¿Que no hi fora?
Maria. Ja será aquí desseguida.

Segui.

Conxa  Es que la tinch de véurer.
Maria. Fassim lo favor de séurer.
Conxa Nó! nó!
Maria.  Com sigui servida.
Conxa ¿Vosté potser li es germá,

ó marit?...

Maria.  Socio.
Conxa  ¿Cóm diu?
Maria. Só 'l socio facultatiu.
Conxa ¿Cóm?
Maria.  El que la fa somiá'.
Conxa Donchs ja cal que avuy s' hi miri.
Maria. Sempre 'l cuydado s' hi posa.
Conxa Es que vull sabé una cosa

quo 'm dona molt de martiri.
Qüestió del cor, ¿sab?
 Ja entench.

(Anemla explotant ab manya).

Conxa Crech que 'l meu marit m' enganya.
Maria. Y está gelosa...

 M' encench.
¿Li sembla si 'm dará llum?

Maria. ¡Prou!

 Sent cosas delicadas,
pensava que... devegadas... Es á dir: ¿que ja es costúm...?

Maria. Nostrum pa de cada día.

Es el ram més explotat.
Si 'ls marits fessin bondat,
cap sonámbula viuría.
Y vosté... aquí, entre tots dos,
ja té algún dato, á la trassa.

Conxa Prova, cap. Lo que ara 'm passa

qu' es molt raro y sospitós,

Maria. Aixó vull dir: si es que ha vist...
Conxa No he vist res.
Maria.  Donchs, ¿cóm li acut...?
Conxa Veurá: ell era tant sorrut,

que 'm dava un víurer molt trist.

Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/8 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/9 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/10 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/11 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/12 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/13 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/14 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/15 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/16 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/17 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/18 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/19 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/20 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/21 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/22 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/23 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/24 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/25 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/26 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/27 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/28 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/29 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/30 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/31 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/32 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/33 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/34 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/35 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/36 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/37 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/38 Pàgina:A ca'la sonambula (1899).djvu/39